بازار مس در ایران

بازار مس در ایران ، پیش بینی بازار مس ، تولید مس در ایران

بازار مس در ایران : کشور ایران بدلیل وضعیت زمین شناسی خاص از ذخایر فروان مس از جمله در امتداد کمر بند آتشفشانی شمال غرب جنوب شرق برخوردار می باشد. عمده ذخایر ایران از نوع پورفیري و رگه اي بوده و ذخایر قطعی مس کشور حدود ۲ میلیارد تن برآورد گردیده است که با مد نظر قراردادن عیار محتواي مس دراین ذخایر، مس محتواي موجود حدود 18 میلیون تن برآورد گردیده است که در مقیاس جهانی حدود 4 درصد ذخایر مس جهان را شامل می شود و در رده هفتم ذخایر جهانی قرار دارد . با توجه به اینکه مس نقش زیادي در توسعه اقتصادي جوامع دارد و لذا با رشد تولیدات صنعتی همبستگی زیادي دارد. از این رو صنعت مس کشور با رشد تولیدات صنعتی کشورهاي جهان میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادي کشور بازي نماید و به یکی از عمده ترین منابع ارز آور کشور تبدیل گردد. از این رو توجه به این صنعت امري ضروري و اجتناب ناپذیر است .

تعداد معادن مس کشور درحال حاضر ۳۹ معدن شامل: کرمان 14 معدن، زنجان ۵ معدن، آذربایجان شرقی 4 معدن، قزوین، سمنان، خراسان رضوی ۳ معدن، خراسان جنوبی، یزد، قم، مرکزي، فارس، سیستان و بلوچستان و تهران هرکدام یک معدن می باشد. از معادن فوق الذکر 17 معدن در کشور فعال و بزرگترین آنها شامل معدن مس سرچشمه با ذخیره قطعی ۸۲۶ میلیون تن، مس سونگون 40 میلیون تن، مس میدوك 14 میلیون تن میباشد. بررسی ها نشان می دهد پتانسیل تولید مس در کشور حدود 400 هزار تن بوده که البته تولید بیش از این میزان هم بستگی به اکتشافات دارد که به طور مستمر در حال انجام است و نتایج آن به تدریج آشکار می شود .

میزان تولید مس کاتد در سال 1۳۹۲ به رقم 188 هزار و 600 تن رسید که کاهش تولید نسبت به سال 91 حدود 10 درصد اعلام شد و ناشی از افت عیار معدن، کاهش قیمت جهانی و شرایط تحریم بود . بررسی عملکرد سال ۹۲ در زمینه مس کاتد نشان می دهد که بالغ بر 84 درصد برنامه پیش بینی شده تحقق یافته است . تولیدات معدنی در سال ۹۲ به میزان ۲۲۲ هزار تن بود که کنسانتره مس ، کاتد مس ، کنسانتره مولیبدن ، ته پاتیل و اکسید مولیبدن را شامل می شود.کل تولیدات مس پالایش شده ایران در سال ۹۲ معادل 191هزار تن بود که 163 هزار تن آن مس پالایش شده از معدن و ۲۸ هزار تن مس پالایش شده از ضایعات مس می باشد در حالی که در تولید 215 هزار تنی سال 91 سهم مس معدنی 175 هزار تن و مس حاصل از قراضه مس 41 هزار تن ثبت شده بود . آمارهاي منتشر شده حاکی است،در دنیا حدود 17 درصد مس تولیدي از ضایعات مس و بقیه تولیدی از معدن است . تولید شرکت سهامی مس ایران نشان میدهد، طی سال ۹۲ با استخراج کلی 160 میلیون تن و تولید ۷۹۳ هزار تن کنسانتره مس مولیبدن تولید 188هزار تنی مس پالایش شده با کاتدي و 215 هزارتن تولید مس معدنی باشد .

جایگاه ایران در تولید مس در سال 2013

در سال 2013 کشور ایران با تولید 191 هزار تن رتبه بیست و سوم تولید مس پالایش شده در دنیا را دارا بوده بطوریکه سهم تولید مس ایران در دنیا 0.9  درصد بوده است . همچنین در منطقه آسیا طی سال 2013 ایران رتبه هفتم تولید مس پالایش شده را دارا بوده به طوریکه سهم تولید مس ایران از این منطقه در این سال 1.9 بوده است.

جایگاه ایران در مصرف مس در سال 2013

در سال 2013 کشور ایران با مصرف 108 هزار تن رتبه ۲۸ مصرف مس پالایش شده در دنیا را دارا بوده به طوري سهم مصرف مس ایران در دنیا در این سال 0.5 درصد بوده است. همچنین در منطقه آسیا طی سال 2013 ایران رتبه سیزدهم مصرف مس پالایش شده را دارا بوده به طوریکه سهم مصرف ایران از این منطقه در این سال 0.8 درصد میباشد.

گزارش تولید ۹ ماهه حاکی از رشد یک درصدي در بخش کنسانتره و مس کاتد است. در این مدت 594 هزار تن تولید شده که نسبت به مدت مشابه رشدي یک درصدي داشته است. از سویی دیگر، تولید مس کاتد در این مدت 146 هزار تن بوده که این بخش نیز نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته رشد یک درصدي داشته است. تولید کنسانتره مس در مجتمع سونگون نیز در این زمان 11۷ هزار تن اعلام شده است. در این مدت ۳۲ هزار تن کاتد و 12 هزار تن سایر محصولات مس ( مفتول، ورق، نوار، آلیاژ و قراضه) صادر شده است.

پیش بینی وضعیت بازار مس درایران

با توجه به پیش بینی مصرف فلز سرخ در سال 2035 بدون شک تولید این محصول معدنی با افزایش مواجه خواهد شد. اما با توجه به پیش بینی هاي سی آریو مبنی بر اینکه قیمت این فلز سرخ تا سال 2017 افزایش چندانی نخواهد داشت، تولید و فروش این محصول باید با دقت و بررسی بیشتري انجام شود. با قرارگیري بخش هایی از کشور روي کمربند مس جهان، ایران می تواند حضوري بیش از گذشته در بازارهاي جهانی داشته باشد، البته در حال حاضر مس و محصولات مس کشور در بازارهاي جهانی به دلیل وضع تحریم ها علیه کشور کمی دشوار است. معادن مس سرچشمه و میدوك در کرمان و معدن سونگون در آذربایجان غربی از مهم ترین معادن مس کشور به شمار می آیند . بدون شک تغییر در بازار مصرفی مس می تواند براي ایران نیز اثراتی به دنبال داشته باشد. از سوي دیگر با توجه به افزایش تقاضا در بازار این فلز، ایران می تواند حضورپررنگ تري نسبت به گذشته داشته باشد. همچنین تمایل چین براي افزایش تولید فلز سرخ مس می تواند گامی براي سرمایه گذاري مشترك روي ذخایر مس ایران باشد.احمد مشکانی، کارشناس بخش معدن درباره وضعیت معادن مس در کشور چین اظهار کرد: کمربندهاي مس زایی بسیار خاص بوده که کمتر در چین دیده می شوند. این کمربندها در ایران، شیلی، پرو و برخی کشورهاي دیگر وجود دارد. در واقع چین بیشتر در بخش مس سرمایه گذاري کرده و به عنوان مثال این کشور در معادن مس افغانستان و مغولستان سرمایه گذاري هایی را انجام داده است در نتیجه نمی توان چین را جزو تولیدکنندگان مس مانند شیلی تلقی کرد . بیشتر شرکت هاي بزرگ چینی تمایل دارند در معادن مس کشورهاي دیگر سرمایه گذاري کنند .

علیرضا بنکدار، مدیر صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز درباره ورود مس ایران به بازارهاي موجود در چین یا حتی امریکا اظهار کرد: ما معادن خوبی در بخش مس در اختیار داریم. از سویی دیگر با چنین ذخایري اگر بخواهیم به بازارهاي مختلف وارد شویم باید این نکته را در نظر داشته باشیم که بازار عاملی زنده بوده و مولفه هاي ویژه خود را دارد بنابراین نیاز است به متغیرهاي آن به طور هوشمندانه توجه شود زیرا چنانچه به آنها توجه نداشته باشیم بازار مسیر خود را طی می کند و صبر نمی کند تا به آن برسیم . وي ادامه داد: به عنوان مثال اگر در بحث فولاد بخواهیم نگاهی به بازار چین داشته باشیم خواهیم دید تولیدکنندگان این کشور براي کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه را با کشتی هاي 400 هزار تنی وارد کرده و به دنبال کاهش بهاي حمل مواد اولیه و نیز بررسی هايزیاد در جهت حذف مواد و افزایش بهره وري کارخانه خود هستند. در نتیجه این اقدامات حاشیه سود کارخانه هاي تولید فولاد چین افزایش پیدا می کند به همین دلیل تعرفه اي که در کشور وضع می شود به دلیل فاصله نسبتا زیاد قیمت تمام شده محصول ایرانی با چینی موثر واقع نشده و نمی تواند به درستی با ورود محصولات این کشور مقابله کند . بنکدار افزود: به طور کلی اگر نتوانیم قیمت محصولات مان را تا حدودي زیر قیمت جهانی کاهش دهیم نمی توانیم ورود خوبی در بازار داشته باشیم. افزایش بهره وري و تولید محصول کیفی می تواند رقابت ما را آسان کند . مدیر صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تاکید کرد: اگر می خواهیم در بخش مس به بازار چین وارد شده و موفق باشیم باید به مولفه کیفیت و قیمت توجه داشته باشیم . 

خبرهای دیگری در این زمینه :


نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
 • ۲۸ اردیبهشت ۹۸
  کیومرث اوصانلو یی :
  وضعیت قیمت در یک ماهذاینده جوری پیش بینی میشه
  پاسخ
 • ۱۳ خرداد ۹۸
  غلام احمدی :
  قیمت کابل روپوش دار RM را خواستم
  پاسخ
 • ۲۰ تیر ۹۸
  اماني :
  سلام ممنون از مطالب بسيار مفيد و كاربردي كه زحمت كشيديد درسايت بارگذاري كرديد
  پاسخ
 • ۲۲ تیر ۹۸
  فرهاد سامري :
  با تشكر از مطالب مفيد.
  پاسخ
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی