ایران ضایعات

مزایده ضایعات و بازیافت

مزایده کاغذ باطله

شروع : 02/07/08
پایان : 02/07/10

مزایده روغن سوخته

شروع : 02/07/05
پایان : 02/07/17

مزایده لوله های GRP

شروع : 02/07/05
پایان : 02/08/06

مزایده لودر ولوو ال 120

شروع : 02/07/05
پایان : 02/07/19

مزایده کنسانتره سنگ آهن

شروع : 02/07/05
پایان : 02/07/08

مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی

شروع : 02/07/05
پایان : 02/07/22