ایران ضایعات

مزایده ضایعات و بازیافت

مزایده آهن قراضه

شروع : 01/09/17
پایان : 01/09/21

مزایده ضایعات

شروع : 01/09/19
پایان : 01/09/20

مزایده اموال مازاد

شروع : 01/09/17
پایان : 01/09/22

مزایده ضایعات فلزی

شروع : 01/09/16
پایان : 01/10/03