ایران ضایعات

مزایده ضایعات و بازیافت

با ثبت گوش به زنگ در دسته و استان مورد نظر , به محض این که آگهی درخواستی شما در سایت ثبت شد برای شما به صورت پیامک ارسال میگردد.
ثبت گوش به زنگ

مزایده دستگاه کانتینر

شروع : 00/07/26
پایان : 00/08/08

مزایده اموال اسقاطی

شروع : 00/07/26
پایان : 00/07/29

مزایده آهن هماتیتی

شروع : 00/08/09
پایان : 00/08/10

مزایده 2 دستگاه اتوبوس

شروع : 00/07/26
پایان : 00/08/05

مزایده طناب فولادی

شروع : 00/07/26
پایان : 00/08/04

مزایده غبار آهن اسفنجی

شروع : 00/07/26
پایان : 00/08/09