ایران ضایعات

مزایده ضایعات و بازیافت

مزایده خط تولید قند شمش

شروع : 02/01/09
پایان : 02/01/26

مزایده لوازم اسقاطی خودرو

شروع : 02/01/08
پایان : 02/01/17

مزایده اموال اسقاط

شروع : 02/01/08
پایان : 02/01/15