ایران ضایعات

مزایده ضایعات و بازیافت

با ثبت گوش به زنگ در دسته و استان مورد نظر , به محض این که آگهی درخواستی شما در سایت ثبت شد برای شما به صورت پیامک ارسال میگردد.
ثبت گوش به زنگ

مزایده چوب آلات

شروع : 01/04/09
پایان : 01/04/26

مزایده چوب آلات

شروع : 01/04/09
پایان : 01/04/26

مزایده روغن ضایعاتی

شروع : 01/04/11
پایان : 01/04/21

مزایده هرس درختان خشک

شروع : 01/04/09
پایان : 01/04/25

مزایده اموال

شروع : 01/04/09
پایان : 01/04/12

مزایده ضایعات

شروع : 01/04/09
پایان : 01/04/15

مزایده رک مستهلک

شروع : 01/04/09
پایان : 01/04/11

مزایده 4 دستگاه میدل باس

شروع : 01/04/09
پایان : 01/05/01