ایران ضایعات

خرید فروش ضایعات لوازم برقی اداری/خانگی

هر چی بار ضایعات لوازم برقی اداری/خانگی داری همین الان رایگان آگهی کن و طعم تجارت آنلاین رو بچش!
عالیه آگهی میکنم

آگهی های خرید ضایعات لوازم برقی اداری/خانگی

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

آگهی های فروش ضایعات لوازم برقی اداری/خانگی

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

آگهی های مزایده ضایعات لوازم برقی اداری/خانگی

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

مفهوم چرخه الکترونیکی در بازیافت ضایعات قطعات الکترونیکی

“چرخه الکترونیکی” یا “زباله الکترونیکی” ابتکار سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا به منظور اهداء، بازمصرف، خرد ساختن و جمع آوري عمومی قطعات الکترونیکی مصرف شده است. به طور کلی، این عبارت به روند جـمـع آوري، تعویض، جدا سازي قطعات، تعمیر و بازیافت اجزاء یا فلزاتی اشاره دارد کـه در تـجـهـیـزات الکترونیکی مستعمل و از رده خارج شده یا به عبارتی به عنوان زباله الکترونیکی وجـود دارد. اجزاي این چرخه شامل: تلویزیون ها، کامپیوترها، اجاق هاي مایکروفر، جاروبرقی ها، تـلـفـن و گوشی هاي همراه، استریوها، دستگاه هاي ویدئو و پخش DVD و هر آنچه اسـت کـه شـامـل سیم برق، نور و یا نوعی باتري باشد.

بازیافت تجهیزات برقی در درجه اول به منظور بازیافت فلزات ارزشمند نادر زمین که منابع محـدودي دارند وهمچنین بازیافت پلاستیک وسایر فلزات انجام می شود.

رایانه ها و دستگاه هاي الکترونیکی قدیمی، به شرط اینکه بازیافت شوند، منابع ارزشمندي براي استخراج مواد خام ثـانـویـه هستند؛ در غیر اینصورت این دستگاه ها تنها یک منبع سمی و سرطانزا میباشند.

بیشتر زباله هاي الکترونیکی سوزانده شده یا به محل هاي دفن زباله فرستاده شده که باعث نفوذ موادي مانند سرب، جیوه یا کادمیوم در خاك، آب هاي زیرزمینی و جو شده و در نتیجه اثرات منفی بر محیط زیست دارند.

فرایند جداسازی انواع ضایعات از ضایعات الکترونیکی

در طی مراحل بازیابی، تلویزیون ها، مانیتورها، گوشی هاي موبایل و کامپیوترها براي تعمیر و استفاده مجدد تست می شوند. اگر این دستگاه ها شکسته شده باشند، ممکن است به شرط ارزان بودن نیروي کار، قطعات ارزشمند آنها جداسازي شود. سایر زبالـه هـاي الکترونیکی به قطعاتی به اندازه 100 میلیمتر خرد شده و سپس جداسازي باتري هاي سمی و خازن هایی که داراي فلزات سـمـی است به صورت دستی انجام می پذیرد. پس از این عمل باقیمانده قطعات به اندازه هاي 10 میلیمتري خرد شده و از زیر یک آهنربا به منظور جداسازي فلزات آهنی عبور داده مـی شـود. در یـک مـیـدان مغناطیسی، فلزات غیر آهنی جدا شده و به وسیله صفحات لرزانـنـده و یـا سانتریفیوژ بر اساس چگالی شان طبقه بندي می گردند. می توان فلزات گرانبها را در اسید حل نموده، سپس طبقه بندي کرده و به شمش تبـدیـل نـمـود. قسمت هاي پلاستیک و شیشه را بر اساس چگالی منظم نموده و بـه سـایـر بازیافت کننده ها به فروش می رسانند.باز نمودن تلویزیون ها و مانیتورهـا بـه منظور جداسازي سرب سمی موجود در CRT ها یا جیوه موجود در صفحـات flat  بایستی به صورت دستی انجام گیرد.