استاندارد قراضه‏ های آهنی (استاندارد ملی شماره 3817)

استاندارد قراضه‏ هاي آهني، تقسيم بندي ويژگي هاي قراضه فولاد

استاندارد قراضه‏ های آهنی (تقسيم بندی ويژگی های قراضه فولادی ساده)

1- هدف

هدف از تدوين اين استاندارد , تقسيم‏ بندي و تعيين ويژگي هاي قراضه‏ هاي آهني از نوع فولاد ساده كربني مي‏ باشد .

2- دامنه كاربرد

اين استاندارد در برگيرنده قراضه‏ هاي فولادي ساده‏ است كه مجموع عناصر باقيمانده آن ( بجز سيلسيم , منگنز ) كمتر از 2 درصد باشد . اين استاندارد قراضه‏ هاي فولاد آلياژي و چدني را در بر نمي ‏گيرد.

يادآوري : از اين پس براي سهولت امر در اين استاندارد کلمه " قراضه " جايگزين قراضه فولاد ساده مي‏ شود .

3- تعاريف

تعاريفي كه از اين پس ارائه مي‏شود با توجه به تقسيم‏بندي مشخص شده در نمودار شماره يك مي‏باشد .

3-1- قراضه‏ هاي آزاد

به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه پس از جمع ‏آوري و آماده‏ سازي بدون نياز به بسته‏ بندي مصرف مي‏ شود .

3-2- قراضه‏ هاي برگشتي واحدهاي صنعتي ( قراضه نو )

به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏ شود كه در مراحل فرايند توليد فولاد خام يا محصولات نهائي در واحدهاي صنعتي بوجود مي‏ آيد و با توجه به نو بودن و وارد نشدن در چرخه مصرف معمولا عاري از زنگ زدگي مي ‏باشد .

3-3- قراضه‏ هاي كهنه

به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏ شود كه در جريان مراحل مختلف مصرف يا استفاده محصولات فولادي بوجود مي‏ آيد.

3-4- قراضه‏ هاي مخلوط

به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏ شود كه از جمع‏ آوري مخلوطي از انواع قراضه‏ ها تشكيل شده باشد .

3-5- قراضه‏ هاي بسته

به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه جهت افزايش وزن مخصوص ظاهري و يا سهولت در حمل و نقل و جابجائي , بسته‏ بندي مي‏ شود .

3-6- قراضه‏ سبك بار

به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏ شود كه وزن مخصوص ظاهري آنها از 0/5 تا 0/8 تن بر متر مكعب باشد .

3-7- قراضه متوسط بار

به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه وزن مخصوص ظاهري آنها از 0/8 تا 1/0 تن بر متر مكعب باشد .

3-8- قراضه سنگين بار

به انواع قراضه‏هائي اطلاق مي‏شود كه وزن مخصوص ظاهري آنها يك تن بر متر مكعب و يا بيشتر باشد .

 

4- ويژگي ها

4-1- درجه تميزي يا كيفيت شيميائي

انواع قراضه‏ هاي فولادي ساده بايد فاقد قطعات فولاد آلياژي شامل گيربكس كاميون‏ ها , قطعات مكانيكي موتورها , قطعات و اجزاء ماشين آلات سنگين , اتصالات و شيرآلات , قطعات فولادي زنگ نزن و موارد مشابه ديگر باشد .

قراضه‏ هاي گروه فولاد ساده از نظر درجه تميزي كيفيت شيميائي و محدوديت عناصر اصلي و همراه به سه درجه متفاوت بشرح زير تقسيم مي ‏شوند .

 

4-1-1- قراضه درجه يك

- حداكثر مقادير فسفر و گوگرد هر كدام 0/05 درصد

- حداكثر مقادير مس , كرم و نيكل و هر كدام 0/20 درصد

- حداكثر مقدار موليبدن 0/1 درصد

- مجموع عناصر مس + كرم + نيكل + موليبدن حداكثر 0/25 درصد

- حداكثر مقادير سرب , روي و قلع هركدام 0/03 درصد

- حداقل مقدار آهن 97 درصد

4-1-2- قراضه درجه 2

- حداكثر فسفر گوگرد هركدام 0/06 درصد

- حداكثر مقادير مس , كرم و نيكل و هركدام 0/25 درصد

- حداكثر مقدار موليبدن 0/12 درصد

- مجموع عناصر مس + كرم + نيكل + موليبدن حداكثر 0/45 درصد

- حداكثر مقادير سرب , روي و قلع هر كدام 0/03 درصد

- حداقل مقدار آهن 94 درصد

4-1-3- قراضه درجه سه

- حداكثر مقادير فسفر و گوگرد هركدام 0/06 درصد

- حداكثر مقادير مس , كرم و نيكل هركدام 0/4 درصد

- حداكثر مقدار موليبدن 0/20 درصد

- مجموع عناصر مس + كرم + نيكل + موليبدن حداكثر 0/6 درصد

- حداكثر مقادير سرب , روي و قلع هركدام 0/03 درصد

- حداقل مقدار آهن 92 درصد

يادآوري : قراضه‏ هاي با مشخصات شيميائي خارج از سه درجه ذكر شده مشمول مقررات اين استاندارد نمي‏ گردند .

 

4-2- ويژگي هاي انواع قراضه با توجه به تقسيم‏ بندي مربوطه

4-2-1- قراضه‏ هاي آزاد - اين قراضه شامل انواع قراضه‏ هاي برگشتي واحدهاي صنعتي ( قراضه نو ) - قراضه كهنه و قراضه‏ه اي مخلوط مي‏ باشد .

4-2-1-1- قراضه‏هاي برگشتي واحدهاي صنعتي ( قراضه نو ) - اين قراضه شامل انواع خرسك , قطعات تختال , شمال , شمشه و ... مي‏ باشد .

 

4-2-1-1-1- خرسك ( شناسه 100)

تعريف : خرسك باقيمانده , فولاد در پاتيل و پاتيل مياني و يا هرگونه فولاد كارگاه هاي ذوب و ريخته‏ گري است كه بصورت آزاد منجمد مي‏ شود .

كيفيت شيميايي : با توافق مصرف كننده و تامين كننده تعيين مي ‏گردد .

اندازه و ابعاد : با توافق مصرف كننده تعيين مي‏گردد .

وزن مخصوص ظاهري : سنگين بار

موارد غيرمجاز : نسوز و سرباره

 

4-2-1-1-2- قطعات تختال, شمشال و شمشه ( شناسه 210)

تعريف : بخشي از ضايعات واحدهاي ريخته ‏گري و نورد است كه داراي شرايط زير مي‏ باشد .

كيفيت شيميايي : درجه يك يا درجه دو

اندازه و ابعاد : حداقل ضخامت 50 ميليمتر , حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1000 ميليمتر

وزن مخصوص ظاهري : سنگين بار

موارد غيرمجاز : قطعات نسوز و سرباره

 

4-2-1-1-3- قطعات صفحه ضخيم ( شناسه 220)

تعريف : بخشي از ضايعات تخت كارگاههاي نورد است كه داراي شرايط زير مي‏باشد .

كيفيت شيميايي : درجه يك يا درجه دو

اندازه و ابعاد : ضخامت 6 تا 50 ميليمتر , حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر

وزن مخصوص ظاهري : سنگين بار

موارد غيرمجاز : ــــــــ

 

4-2-1-1-4- قطعات ورق , تسمه و صفحه ( شناسه 310)

تعريف : بخش از ضايعات كارگاه هاي نورد و كارگاه هاي مصرف كننده محصولات تخت است كه داراي شرايط زير مي‏ باشد .

كيفيت شيميايي : درجه يك يا درجه دو

اندازه و ابعاد : ضخامت 3 تا : 6 ميليمتر , حداكثر عرض 500 ميليمتر , حداكثر طول 1000 ميليمتر

يادآوري 1) در مورد ورقها و يا ضخامت شابلون كاري شده در صورتيكه قطر سوراخ ايجاد شده بيش از 15 ميليمتر باشد اندازه قطعات نبايد از 300 ميليمتر تجاوز نمايد . ضايعات حاصل از لبه زني ورق بايستي بصورت كلاف يا قطعات كوتاهتر از 300 ميليمتر باشد .

يادآوري 2) قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايد بسته بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي‏متر بايد برشكاري شود .

وزن مخصوص ظاهري : متوسط بار يا سبك بار

موارد غير مجاز : ــــــــ

 

4-2-1-1-5- ضايعات مقاطع نوردي ( شناسه 320)

تعريف : اين ضايعات شامل سر و ته قطعات تيرآهن , ميل گرد , نبشي , ناوداني , سپري و ... مي‏ باشد كه از كارگاه هاي نورد و واحدهاي مصرف كننده مقاطع نورد حاصل مي‏ شوند .

كيفيت شيميايي : درجه يك يا درجه دو

اندازه و ابعاد : حداكثر طول 1000 ميليمتر

وزن مخصوص ظاهري: سنگين بار

موارد غيرمجاز : ـــــــ

 

2-1-1-6- قطعات لوله و پروفيل ( شناسه 330)

تعريف : اين ضايعات شامل قطعات لوله و پروفيل حاصل از واحدهاي لوله يا پروفيل سازي با شرايط زير مي ‏باشد .

كيفيت شيميايي : درجه يك

اندازه و ابعاد : حداقل ضخامت 3 ميليمتر , حداكثر قطر 150 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر

يادآوري : قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي‏متر بايد بسته‏بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي‏متر بايد برشكاري شود .

وزن مخصوص ظاهري : سبك بار

موارد غير مجاز : ـــــــ

 

4-2-1-1-7- قراضه لقمه‏ اي ( شناسه 340)

تعريف : قراضه لقمه‏ اي به بخشي از قراضه‏ هاي كارگاه هاي آهنگري , قطعه‏ سازي و سمبه ‏كاري اطلاق مي‏ شود كه از نظر كيفيت شيميائي و اندازه و ابعاد تقريبأ همگن ( يكنواخت ) بوده و داراي شرايط زير باشد .

كيفيت شيميايي : درجه يك يا درجه دو

اندازه و ابعاد : حداقل ضخامت 3 ميليمتر , حداكثر ابعاد در هر دو جهت 200 ميليمتر

وزن مخصوص ظاهري : سنگين بار

موارد غير مجاز : ـــــــ

يادآوري : اين نوع قراضه پولكي‏ هاي بزرگ را نيز در بر مي‏ گيرد .

 

4-2-1-2- قراضه‏ هاي كهنه ( شناسه‏ هاي 400 تا و شامل 700:) اين قراضه‏ هاي شامل قراضه‏ هاي مصالح مصرف شده , راه آهن , كشتي و اسقاطي‏ ها مي‏ باشند .

 

4-2-1-2-1- قراضه مصالح مصرف شده ( شناسه 400) :

اين قراضه شامل قطعات حاصل از مخازن , لوله و پروفيل‏ هاي كهنه و مصالح ساختماني فولادي مي ‏باشد .

 

4-2-1-2-1-1- قطعات حاصل از مخازن ( شناسه 410)

تعريف : اين قراضه شامل ضايعات فولادي حاصل از مخازن نگهداري سوخت , آب , مواد شيميائي و غيره با شرايط زير مي‏ باشد .

كيفيت شيميايي : درجه يك يا درجه دو يا درجه سه

اندازه و ابعاد : ضخامت 3 تا 6 ميليمتر با حداكثر 500 ميليمتر و حداكثر طول 1000 ميليمتر ضخامت 6 ميليمتر به بالا با حداكثر عرض 600 ميليمتر و حداكثر طول 1500 ميليمتر

يادآوري : قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي‏متر بايد بسته بندي شود قطعات داراي قطر بيش 150 ميليمتر بايد جوشكاري شود .

وزن مخصوص ظاهري : سبك بار يا متوسط بار يا سنگين بار

موارد غيرمجاز : اين قراضه بايد از مخازن فولادي بدون لايه پوششي تامين گردد كه فاقد هرگونه مواد شيميايي , روغن , سوخت و زوائد غيرآهني , نسوز و ساير مواد مضر بوده و از خوردگي و زنگ زدگي آن بيش از حد نباشد .

 

4-2-1-2-1-2- لوله پروفيل‏ هاي كهنه (شناسه 420 )

تعريف: اين نوع قراضه شامل انواع لوله و پروفيلهاي فولادي كهنه با شرايط زير مي‏باشد.

كيفيت شيميائي: درجه دو يا درجه سه

اندازه و ابعاد: حداقل ضخامت 3 ميليمتر، حداكثر قطر 15 ميليمتر، حداكثر طول 1500 ميليمتر

يادآوري : قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي متر بايد بسته بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي متر بايد برشكاري شود.

وزن مخصوص ظاهري: سبك بار

موارد غير مجاز: اين نوع قراضه بايستي عاري از رسوبات داخلي بوده، خوردگي يا زنگ زدگي بيش از حد نداشته باشد و فاقد قطعات غير فولادي مانند مصالح ساختماي و غيره باشد.

يادآوري: قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايستي بسته بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميليمتر بايشتي با برش طولي بشكل دو نيم استوانه در آيد و يا بصورت تخت فشرده شود.

 

4-2-1-2-1-3- قراضه مصالح ساختماني فولادي (شناسه 430 )

تعريف: اين نوع قراضه شامل انواع مصالح فولادي بكار رفته در ساختمان با شرايط زير مي‏باشد.

كيفيت شيميائي: درجه دو يا درجه سه

اندازه و ابعاد: حداكثر طول بصورت مستقيم 1000 ميلميتر، حداكثر طول زوائد 150 ميليمتر

يادآوري: پروفيلهاي با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايستي بسته بندي شود

وزن مخصوص ظاهري: سنگين بار يا متوسط بار

موارد غير مجاز: اين قراضه ها بايستي خوردگي يا زنگ زدگي بيش از حد نداشته باشد و فاقد قطعات مصالح غير فولادي ساختماني باشند.

 

4-2-1-2-2- قراضه راه آهن با شناسه 500:

اين نوع قراضه شامل انواع قراضه‏ هاي آهن قراضه‏ هاي راه آهن بشرح زير باشد .

 

4-2-1-2-2-1- قراضه ريل , محور و تراورس فولادي ( شناسه 510)

تعريف : اين قراضه شامل انواع ريل , محور و تراورس فولادي راه آهن با شرايط زير مي‏ باشد .

كيفيت : درجه يك يا درجه دو

اندازه و ابعاد : حداكثر طول 1000 ميليمتر

وزن مخصوص ظاهري : سنگين بار

موارد غيرمجاز : ـــــــ

 

4-2-1-2-2-2- قراضه چرخ و بانداژ راه آهن ( شناسه 520)

تعريف : اين قراضه شامل انواع چرخ و بانداژ راه آهن با شرايط زير مي‏ باشد :

كيفيت شيميائي : درجه دو

اندازه و ابعاد : حداكثر قطر 1100 ميليمتر

وزن مخصوص ظاهري : سنگين بار

موارد غيرمجاز: ـــــــ

 

4-2-1-2-2-3- قراضه سازه‏ هاي فولادي راه آهن ( شناسه 530)

تعريف : اين قراضه شامل قطعات سازه‏هاي فولادي راه آهن باشرايط زير مي‏ باشد :

كيفيت شيميائي : درجه دو

اندازه و ابعاد : حداكثر قطر 1000 ميليمتر

وزن مخصوص ظاهري : سنگين بار

موارد غيرمجاز: ـــــــ

 

4-2-1-2-2-4- قراضه ورق بنده واگن و مخازن ( شناسه 540)

تعريف : اين قراضه شامل بدن واگن و مخازن راه آهن با شرايط زير مي‏ باشد :

كيفيت شيميائي : درجه يك يا درجه دو

اندازه و ابعاد : حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر

وزن مخصوص ظاهري : سنگين بار

موارد غيرمجاز: اين نوع قراضه بايستي فاقد قطعات غيرفولادي مانند چدني آلومينيومي و ... باشد .

 

4-2-1-2-2-5- قراضه قطعات فولادي و متعلقات مربوطه ( شناسه 550)

تعريف : اين قراضه شامل قطعات فولادي و متعلقات مربوطه مانند پيچ , مهره , قلابها , ريل بندها , اتصالات , كفشك ترمز , فنر , پين و ... با شرايط زير مي‏ باشد .

كيفيت شيميائي : درجه دو

اندازه و ابعاد : با توافق طرفين

وزن مخصوص ظاهري : سنگين بار

موارد غيرمجاز: اين نوع قراضه بايستي فاقد قطعات غيرفولادي مانند چدني , آلومينيومي و ... باشد .

 

4-2-1-2-3- قراضه كشتي ( شناسه 600)

تعريف : قراضه كشتي شامل انواع ورق , لوله , سازه‏ هاي فولادي و متعلقات آن مي ‏باشد .

كيفيت شيميائي : برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه

اندازه و ابعاد : برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه

وزن مخصوص ظاهري : برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه

موارد غيرمجاز: اين نوع قراضه بايستي عاري از گل و لاي و لايه‏ هاي مرجاني يا زنگ زدگي و پوسيدگي هاي عميق و نيز رسوبات گوگردي , گريس و قير باشد ضمنأ قراضه كشتي بايستي فاقد قطعاتي از قبيل مبدل‏ هاي حرارتي پمپ هاي الكتريكي , پروانه ‏هاي برنجي پمپ ها , رتورهاي توربين , دودكش ‏ها پينيون و محور , ورق‏ هاي با پوشش قير يا يا محافظت هاي خوردگي ديگر , سيم ها و قطعات مسي , انواع دستگيره‏ ها و لوله‏ هاي در و پنجره و مخازن چدني و امثال آن باشد .

 

4-2-1-2-2- قراضه‏ هاي اسقاطي ( شناسه 700)

اين نوع قراضه شامل قراضه‏ هاي اسقاطي وسايل نقليه و تجهيزات و ماشين آلات صنعتي مي‏ب اشد كه براساس منبع تامين به دو دسته تقسيم مي‏ گردد .

 

4-2-1-2-2-1- قراضه اسقاطي وسائط نقليه ( شناسه 710)

تعريف : اين نوع قراضه شامل اوراقي وسايل نقليه مانند محور , شاسي , رينگ چرخ فنر تخت و ... با شرايط زير مي‏ باشد .

كيفيت شيميائي : درجه دو يا درجه سه

اندازه و ابعاد : حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر , حداكثر وزن 500 كيلوگرم

وزن مخصوص ظاهري : سنگين بار

موارد غيرمجاز: اين نوع قراضه فاقد اجزائي نظير قطعات جعبه دنده , موتور , چرخ دنده , ديفرانسيل , صفحه كلاچ و لنت ترمز مي‏ باشد.

 

4-2-1-2-4-2- قراضه اسقاطي تجهيزات و ماشين آلات صنعتي ( شناسه 720)

تعريف : اين نوع قراضه شامل اوراقي تجهيزات و ماشين آلات صنعتي مانند بدنه و اسكلت فلزي با شرايط زير مي‏ باشد.

كيفيت شيميائي : درجه دو يا درجه سه

اندازه و ابعاد : حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر , حداكثر وزن 500 كيلوگرم

وزن مخصوص ظاهري : سنگين بار

موارد غيرمجاز: ـــــــ

 

4-2-1-3- قراضه مخلوط ( شناسه 800)

اين نوع قراضه شامل مخلوط كارگاههاي صنعتي و مخلوط خانگي و شهري مي‏باشد .

 

4-2-1-3-1- قراضه مخلوط كارگاههاي صنعتي ( شناسه 810)

تعريف : اين نوع قراضه شامل ضايعات حاصل از قطعات كار نشده مي‏باشد كه از كارگاه هاي ماشين ابزار , اسكلت فلزي , مخزن سازي و غيره بصورت مخلوط و تفكيك نشده جمع‏آوري شده است مانند قطعات تيرآهن , نبشي , سپري , لوله و ورق .

كيفيت شيميائي : درجه دو يا درجه سه

اندازه و ابعاد : حداكثر ظول1200 ميليمتر , حداكثر زوائد 200 ميليمتر

وزن مخصوص ظاهري : سبك بار يا متوسط بار يا سنگين بار

موارد غيرمجاز: ـــــــ

يادآوري : در مورد ورقها يا صفحات شابلون كاري شده در صورتيكه قطر سوراخ ايجاد شده بيش از 15 ميليمتر باشد . اندازه‏هاي قطعه نبايد از 300 ميليمتر بيشتر باشد .

 

4-2-1-3-2- قراضه مخلوط خانگي و شهري ( شناسه 820)

تعريف : اين قراضه شامل ضايعات آهني مستعمل حاصل از لوازم و وسايل خانگي و شهري مي‏ باشد كه بصورت مخلوط جمع‏ آوري شده است مانند قطعات مستعمل دوچرخه , ميز , صندلي , قفسه فلزي , بدنه ماشين لباسشوئي .

كيفيت شيميايي : درجه دو يا درجه سه

اندازه و ابعاد : حداكثر طول 1200 ميليمتر , حداكثر طول زوائد يا ساير ابعاد 200 ميليمتر , حداكثر وزن 50 كيلوگرم

وزن مخصوص ظاهري : سبك بار يا متوسط بار

موارد غيرمجاز: اين قراضه بايستي فاقد هرگونه اجزاء غيرفلزي و غيرآهني مانند لاستيك , واشرهاي غيرفلزي , قطعات برنجي و امثال آن باشد .

 

4-2-2- قراضه‏ هاي بسته ( شناسه 900)

اين نوع قراضه شامل انواع قراضه‏هاي پرسي ورق هاي فولادي نو , بدنه ورق هاي كهنه , قطعات پروفيل , قراضه ريزدانه ( بشكل بريكت يا بسته ) و پرسي مخلوط مي‏ باشد .

 

4-2-2-1- قراضه‏ هاي پرسي ورق‏ هاي فولادي نو يا اصطلاحأ روغني ( شناسه 910)

تعريف : اين قراضه شامل بسته‏ هاي پرسي ورق هاي فولادي و نو و همگن و از يك منبع تامين كه به روش هيدروليك يا روش هاي مشابه بصورت محكم , ايمن و قابل جابجائي با مگنت , بسته‏ بندي مي‏ شود .

كيفيت شيميائي : درجه يك

اندازه و ابعاد : مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض كمتر از 2 برابر ارتفاع

الف : حداكثر طول 600 ميليمتر

ب : طول بين 600 تا 900 ميليمتر

ج : طول بزرگتر 900 ميليمتر با توافق طرفين

وزن مخصوص ظاهري : سنگين بار

موارد غيرمجاز: اين قراضه بايستي عاري از هرگونه پوشش قلع , روي , كرم ورق‏ هاي الكتريكي , لعاب و رنگ باشد.

 

4-2-2-2-1- قراضه ريزبار دانه (920)

اين نوع قراضه شامل خشته ريزدانه و بسته ريزدانه با مشخصات زير مي ‏باشد .

 

4-2-2-2-1- قراضه خشته ريزدانه ( شناسه 921)

تعريف : اين نوع قراضه از خشته كردن پولكي ريز , تراشه يا براده آهني حامل از ماشين كاري به اشكال مختلف ( عمدتأ استوانه ‏اي شكل تهيه مي ‏گردد .)

كيفيت شيميائي : درجه يك يا دو

اندازه و ابعاد : با توافق طرفين

وزن مخصوص ظاهري : سنگين بار با حداقل 2 تن بر متر مكعب

موارد غيرمجاز: خشته‏ ها بايستي حتي الامكان از نظر نوع فولاد يكنواخت بوده و عاري از هرگونه تراشه يا براده آلياژي , غيرآهني و غيرفلزي ( مانند كرم , نيكل , برنج , برنز , آلومينيوم , سنگ ريزه , خاك , و امثال آن ) باشد و نبايستي بيش از حد زنگ زده و آغشته به روغن باشد .

يادآوري : براي جلوگيري از ايجاد بيش از حد نرمه در حمل و نقل , خشته‏ها بايستي از استحكام كافي برخوردار باشند .

 

4-2-2-2- بسته ريزدانه ( شناسه 922)

تعريف : اين نوع قراضه شامل بسته ريزدانه بصورت بسته‏ بندي پولكي ريز , تراشه يا براده آهن حاصل از شابلون كاري و ماشين كاري در ظروف سربسته مناسب ( عمدتأ قوطي‏ هاي آهني يا كيسه‏ هاي محكم ) مي ‏باشد .

كيفيت شيميائي : درجه دو يا درجه سه

اندازه و ابعاد : حداكثر حجم بسته 20 دسي متر مكعب

وزن مخصوص ظاهري : سنگين بار

موارد غيرمجاز: بسته ريزدانه بايستي حتي الامكان از نظر نوع فولاد يكنواخته بوده و عاري از هرگونه تراشه يا براده آلياژي , غيرآهني و غيرفلزي ( مانند كرم , نيكل , برنج , برنز , آلومينيوم , سنگريزه , خاك , و امثال آن ) باشد و نبايستي بيش از حد زنگ زده و آغشته به روغن باشد .

 

4-2-2-3- قراضه پرسي قطعات پروفيل ( شناسه 930)

تعريف : اين نوع قراضه شامل بسته‏ هاي پرسي قطعات پروفيل مانند قطعات لوله , قوطي , انواع مقاطع در پنجره , و امثال آن مي‏باشد كه به روش هيدروليك يا روش هاي مشابه بصورت محكم , ايمن و قابل جابجائي با مگنت بسته بندي مي‏ شود .

كيفيت شيميائي : درجه دو يا درجه سه

اندازه و ابعاد : مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض كمتر از 2 برابر ارتفاع

الف : حداكثر طول 600 ميليمتر

ب : طول بين 600 تا 900 ميليمتر

ج : طول بزرگتر از 900 ميليمتر با توافق طرفين

وزن مخصوص ظاهري : سنگين بار

موارد غيرمجاز: اين نوع قراضه بايستي عاري از قطعات آلياژي و هرگونه پوشش فلزي و خوردگي و زنگ زدگي بيش از حد باشد .

 

4-2-2-4- قراضه‏ هاي پرسي بدنه و ورق‏هاي كهنه ( شناسه 940)

تعريف : اين نوع قراضه شامل بسته‏ هاي پرسي ورق هاي فولادي كهنه شامل بدنه خوردو , مخازن , لوازم خانگي و ... مي‏باشد كه به روش هيدروليكي يا روش هاي مشابه به صورت محكم , ايمن و قابل جابجائي با مگنت , بسته بندي مي‏ شود .

كيفيت شيميائي : درجه دو يا درجه سه

اندازه و ابعاد : مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض كمتر از 2 برابر ارتفاع

الف : حداكثر طول 600 ميليمتر

ب : طول بين 600 تا 900 ميليمتر

ج : طول بزرگتر از 900 ميليمتر با توافق طرفين

وزن مخصوص ظاهري : سنگين بار

موارد غيرمجاز: اين نوع قراضه بايستي عاري از هرگونه پوشش قلع , روي و سرب , ورقهاي الكتريكي , خوردگي و زنگ زدگي بيش از حد باشد .

 

4-2-2-5- قراضه پرسي مخلوط ( شناسه 950)

اين نوع قراضه از بسته‏ هاي پرسي مخلوط تشكيل مي‏ گردد كه شامل انواع قطعات و اجزاء مختلف قراضه‏ هاي آهني حامل از منابع مختلف توليد مي‏ب اشد كه به روش هيدروليكي يا روش هاي مشابه فشرده شده و به صورت محكم , ايمن و قابل جابجايي با مگنت باشد .

كيفيت شيميايي : درجه سه

اندازه و ابعاد : بسته‏ هاي پرسي مخلوط بايد داراي ابعاد پرسي مخلوط باشد .

وزن مخصوص ظاهري : متوسط بار

مواد غيرمجاز : اين نوع قراضه بايستي عاري از هرگونه قطعات و اجزاء آلياژي و غيرآلياژي با پوشش ( پوشش‏هاي آلي را مي توان با توافق مصرف كننده مستثني نمود ) و همچنين فاقد خوردگي و مقادير بيش از حد زنگ زدگي , روغن و گريس باشد .

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی