ایران ضایعات

قیمت زینک آلومینیوم

قیمت خریداران زینک آلومینیوم

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

85,000

85,000

02/03/06

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

97,000

97,000

02/03/06

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

93,000

93,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه یادگار

قم - قم

قم

100,000

100,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

105,000

105,000

02/03/06

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

75,000

75,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

95,000

95,000

02/03/06

مشاهده

تولیدی بیاتی

تهران - ری

تهران

99,000

99,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

86,000

86,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

97,000

97,000

02/03/06

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

80,000

80,000

02/03/05

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

98,000

98,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

81,000

81,000

02/03/04

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

92,000

92,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

85,000

85,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

99,000

99,000

02/03/02

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

88,000

88,000

02/03/02

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

98,000

98,000

02/03/02

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

92,000

92,000

02/03/01

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

88,000

88,000

02/03/01

مشاهده

ایرانیان برتر

تهران - اسلامشهر

تهران

86,000

86,000

02/03/01

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

95,000

95,000

02/03/01

مشاهده

بنگاه رشیدی

قم - قم

قم

92,000

92,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/02/31

مشاهده