ایران ضایعات

قیمت زینک آلومینیوم

قیمت خریداران زینک آلومینیوم

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

93,000

93,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

106,000

106,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

88,000

88,000

02/09/10

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

95,000

95,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

95,000

95,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

98,000

98,000

02/09/10

مشاهده

ایرانیان برتر

تهران - اسلامشهر

تهران

85,000

85,000

02/09/10

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

92,000

92,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

96,000

96,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

90,000

90,000

02/09/09

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

98,000

98,000

02/09/09

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

100,000

100,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

96,000

96,000

02/09/09

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/09/09

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

82,000

82,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

96,000

96,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه حیدر عزیزی

زنجان - زنجان

زنجان

95,000

95,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

83,000

83,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

81,000

81,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه فلزات پژمانفرد

بوشهر - بوشهر

بوشهر

70,000

70,000

02/09/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

92,000

92,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

78,000

78,000

02/09/06

مشاهده

استوک سیتی

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

98,000

98,000

02/09/06

مشاهده