ایران ضایعات

قیمت ضایعات UPVC پروفیل

قیمت خریداران ضایعات UPVC پروفیل

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

18,000

18,000

01/11/12

مشاهده

آسیاب پلیکا جوادی

همدان - همدان

همدان

17,000

17,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه همراه زاده

تهران - شهریار

تهران

27,500

27,500

01/11/12

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

27,500

27,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه منفرد

فارس - شیراز

فارس

25,000

25,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

26,000

26,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

21,000

21,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه ارزنده

فارس - شیراز

فارس

23,000

23,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه ضایعات رجبی

تهران - ملارد

تهران

27,000

27,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

27,000

27,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه توسلی

تهران - شهریار

تهران

27,500

27,500

01/11/10

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

20,000

20,000

01/11/09

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

25,000

25,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

25,000

25,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

23,000

23,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه شهری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

22,500

22,500

01/11/08

مشاهده

برادران زارع

تهران - شهریار

تهران

28,000

28,000

01/11/06

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

32,000

32,000

01/10/30

مشاهده

بنگاه علی حسینی

یزد - یزد

یزد

20,000

20,000

01/10/16

مشاهده

پویا مسیر سبز

مازندران - بابل

مازندران

20,000

20,000

01/10/11

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

24,000

24,000

01/08/07

مشاهده

پرس کارتن برادران خادمی

البرز - فردیس

البرز

15,000

15,000

01/07/25

مشاهده

انبار آرام

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/07/14

مشاهده

انبار ضایعات سپهر

البرز - کرج

البرز

23,000

23,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه عرفان

فارس - شیراز

فارس

33,000

33,000

01/04/01

مشاهده