ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری UPS

قیمت خریداران ضایعات باتری UPS

بنگاه افق متال (آبروشن)

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

تهران

52,500

52,500

02/06/27

مشاهده

بنگاه مجتبی (اسدپور)

مازندران - بابل

مازندران

47,000

47,000

02/06/26

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

52,000

52,000

02/05/28

مشاهده

امین باتری

البرز - کرج

البرز

58,000

58,000

02/05/18

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

46,000

46,000

02/05/15

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

49,000

49,000

02/04/27

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

58,000

58,000

02/04/20

مشاهده

بنگاه فلزات خدادادی

همدان - ملایر

همدان

55,000

55,000

02/04/06

مشاهده

بنگاه یادگار

قم - قم

قم

70,000

70,000

02/03/14

مشاهده

سرب و باتری گلستانی

تهران - تهران

تهران

67,700

67,700

02/03/08

مشاهده

بنگاه توس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

35,000

35,000

02/02/30

مشاهده

بنگاه شریعتی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

02/02/20

مشاهده

بنگاه آسایش

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/02/17

مشاهده

نگین اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

67,500

67,500

02/02/16

مشاهده

بنگاه سالار

فارس - شیراز

فارس

58,000

58,000

02/01/30

مشاهده

بنگاه آک سایا

بوشهر - بوشهر

بوشهر

52,600

52,600

02/01/28

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/01/21

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/12/12

مشاهده

بنگاه فرزام

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/12/06

مشاهده

بنگاه برادران داودی

تهران - تهران

تهران

49,000

49,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه وقار باتری

اردبیل - اردبیل

اردبیل

48,000

48,000

01/11/02

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

40,000

40,000

01/10/30

مشاهده

بنگاه ماراش

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/10/17

مشاهده

فلزات رنگی ابراهیمی

تهران - ری

تهران

42,000

42,000

01/09/23

مشاهده