ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری UPS

قیمت خریداران ضایعات باتری UPS

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

02/01/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

43,000

43,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

45,000

45,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

33,500

33,500

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

53,000

53,000

02/01/09

مشاهده

سرب و باتری دوخائی

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

02/01/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

49,000

49,000

02/01/07

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

گیلان

40,000

40,000

02/01/07

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

35,000

35,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه جلوه

تهران - تهران

تهران

49,000

49,000

02/01/05

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

02/01/05

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

50,000

50,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

33,000

33,000

02/01/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

40,000

40,000

02/01/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

44,400

44,400

02/01/03

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

35,000

35,000

01/12/29

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

30,000

30,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/12/28

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

40,000

40,000

01/12/25

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

01/12/24

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

47,000

47,000

01/12/23

مشاهده