ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری UPS

قیمت خریداران ضایعات باتری UPS

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

59,000

59,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

54,000

54,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

60,000

60,000

02/09/10

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/09/10

مشاهده

سرب و باتری دوخائی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

50,000

50,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

53,000

53,000

02/09/10

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

گیلان

50,000

50,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

54,900

54,900

02/09/09

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

58,000

58,000

02/09/09

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

40,000

40,000

02/09/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

60,500

60,500

02/09/09

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

60,000

60,000

02/09/09

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

45,000

45,000

02/09/08

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/09/08

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

49,000

49,000

02/09/07

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

55,000

55,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه فلزات زاگرس

خوزستان - اهواز

خوزستان

40,000

40,000

02/09/06

مشاهده

استوک سیتی

تهران - تهران

تهران

57,000

57,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

57,000

57,000

02/09/06

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

55,000

55,000

02/09/06

مشاهده