ایران ضایعات

قیمت ضایعات استیل نسوز 20 درصد

قیمت خریداران ضایعات استیل نسوز 20 درصد

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

180,000

180,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

180,000

180,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات رویان

البرز - کرج

البرز

165,000

165,000

02/09/19

مشاهده

پارس استیل

تهران - قدس

تهران

184,000

184,000

02/09/18

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

180,000

180,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

125,000

125,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

180,000

180,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

90,000

90,000

02/09/04

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

130,000

130,000

02/08/18

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

175,000

175,000

02/08/11

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

170,000

170,000

02/08/06

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

180,000

180,000

02/07/30

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

175,000

175,000

02/07/19

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

170,000

170,000

02/05/15

مشاهده

پیمانکاری رفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

180,000

180,000

02/03/29

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه جعفری

تهران - تهران

تهران

185,000

185,000

02/01/15

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

02/01/14

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/12/12

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/07/19

مشاهده

فلزات رنگی صالحی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

01/06/05

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

115,000

115,000

01/03/06

مشاهده

بازرگانی فلزات بیگدلی

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/01/29

مشاهده