ایران ضایعات

قیمت ضایعات استیل نسوز 20 درصد

قیمت خریداران ضایعات استیل نسوز 20 درصد

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

180,000

180,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

162,000

162,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

02/03/02

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

02/03/01

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

150,000

150,000

02/03/01

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

190,000

190,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

90,000

90,000

02/02/31

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

130,000

130,000

02/02/30

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

190,000

190,000

02/02/18

مشاهده

پیمانکاری رفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

180,000

180,000

02/02/11

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

98,000

98,000

02/01/21

مشاهده

بنگاه جعفری

تهران - تهران

تهران

185,000

185,000

02/01/15

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

02/01/14

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

01/12/26

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

155,000

155,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/12/12

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

130,000

130,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

160,000

160,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

95,000

95,000

01/10/05

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/07/19

مشاهده

فلزات رنگی صالحی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

01/06/05

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

115,000

115,000

01/03/06

مشاهده

بازرگانی فلزات بیگدلی

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/01/29

مشاهده