ایران ضایعات

قیمت ضایعات استیل نسوز 20 درصد

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات استیل نسوز 20 درصد

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

96,000

96,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

81,000

81,000

01/05/24

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

125,000

125,000

01/05/24

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

115,000

115,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

60,000

60,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

127,000

127,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

01/05/22

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

90,000

90,000

01/05/22

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

01/05/20

مشاهده

بنگاه استیل برتر

تهران - تهران

تهران

122,000

122,000

01/05/19

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

140,000

140,000

01/05/18

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

60,000

60,000

01/05/18

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

70,000

70,000

01/05/10

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

140,000

140,000

01/05/08

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

115,000

115,000

01/05/07

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

110,000

110,000

01/04/30

مشاهده

بنگاه استیل پیروزی

تهران - تهران

تهران

125,000

125,000

01/04/28

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

130,000

130,000

01/04/11

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

110,000

110,000

01/03/21

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

115,000

115,000

01/03/06

مشاهده

بازرگانی فلزات بیگدلی

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/01/29

مشاهده

پیمانکاری رفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

90,000

90,000

00/12/13

مشاهده