ایران ضایعات

قیمت ضایعات استیل 316

قیمت خریداران ضایعات استیل 316

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

37,000

37,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

52,000

52,000

00/07/26

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

57,000

57,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه حکمتیان

فارس - شیراز

فارس

37,000

37,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

50,000

50,000

00/07/26

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

تهران

58,000

58,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

52,000

52,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

40,000

40,000

00/07/25

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

48,000

48,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

50,000

50,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

00/07/23

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

46,000

46,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه جعفری

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه مومنی

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

00/07/19

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

00/07/18

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

50,000

50,000

00/07/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

47,000

47,000

00/07/17

مشاهده