ایران ضایعات

قیمت ضایعات استیل 316

قیمت خریداران ضایعات استیل 316

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

63,000

63,000

02/03/06

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

65,000

65,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

50,000

50,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

45,000

45,000

02/03/06

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

76,000

76,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه آتش اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

45,000

45,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

75,000

75,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

75,000

75,000

02/03/02

مشاهده

بنگاه افق متال (آبروشن)

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/03/02

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/03/02

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/03/01

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

80,000

80,000

02/03/01

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

02/02/31

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

تهران

75,000

75,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

65,000

65,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه فلزات امیران

مرکزی - اراک

مرکزی

65,000

65,000

02/02/30

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

65,000

65,000

02/02/30

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

80,000

80,000

02/02/30

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

78,000

78,000

02/02/24

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

95,000

95,000

02/02/21

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

85,000

85,000

02/02/18

مشاهده