ایران ضایعات

قیمت ضایعات استیل 316

قیمت خریداران ضایعات استیل 316

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

72,000

72,000

02/09/11

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

65,000

65,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

75,000

75,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

74,000

74,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

83,000

83,000

02/09/11

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

65,000

65,000

02/09/11

مشاهده

پارس استیل

تهران - قدس

تهران

82,000

82,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

67,300

67,300

02/09/09

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

103,000

103,000

02/09/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

76,000

76,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه فلزات امیران

مرکزی - اراک

مرکزی

73,000

73,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

65,000

65,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

70,000

70,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

46,000

46,000

02/09/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

60,000

60,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

75,000

75,000

02/09/04

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

تهران

81,000

81,000

02/09/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

45,500

45,500

02/08/29

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

55,000

55,000

02/08/21

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

80,000

80,000

02/08/18

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

80,000

80,000

02/08/18

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

75,000

75,000

02/08/16

مشاهده