ایران ضایعات

قیمت ضایعات استیل 316

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات استیل 316

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

47,000

47,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

45,500

45,500

01/05/24

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

20,000

20,000

01/05/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

01/05/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

50,000

50,000

01/05/24

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

70,000

70,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

01/05/24

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/05/24

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

35,000

35,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

25,000

25,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

52,500

52,500

01/05/22

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/05/22

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

35,000

35,000

01/05/22

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

60,000

60,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

50,000

50,000

01/05/21

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

48,000

48,000

01/05/21

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

30,000

30,000

01/05/20

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

01/05/20

مشاهده

بنگاه استیل برتر

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/05/19

مشاهده