ایران ضایعات

قیمت ضایعات استیل 304

قیمت خریداران ضایعات استیل 304

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

فلزات رنگی دلاور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

38,000

38,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

31,000

31,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه صدفی

تهران - ورامین

تهران

30,000

30,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات یارزاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

33,000

33,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

20,500

20,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

38,000

38,000

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

36,000

36,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

38,000

38,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

34,000

34,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

32,000

32,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه عسکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

37,000

37,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

40,000

40,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه حکمتیان

فارس - شیراز

فارس

34,000

34,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی غلامی

قم - قم

قم

37,000

37,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات غلامی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

26,000

26,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

33,000

33,000

00/06/27

مشاهده

نوین ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

30,000

30,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

29,000

29,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

تهران

40,000

40,000

00/06/27

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

00/06/27

مشاهده