ایران ضایعات

قیمت ضایعات استیل 304

قیمت خریداران ضایعات استیل 304

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

30,000

30,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

33,000

33,000

02/03/16

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

30,000

30,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

34,000

34,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

34,000

34,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

35,000

35,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

37,000

37,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

33,000

33,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

35,000

35,000

02/03/16

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

35,000

35,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه استیل غلامی

قم - قم

قم

38,000

38,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

36,000

36,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه سعادتی

کرمان - سیرجان

کرمان

32,000

32,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

35,000

35,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

30,000

30,000

02/03/15

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

37,000

37,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

45,000

45,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه فلزات امیران

مرکزی - اراک

مرکزی

35,000

35,000

02/03/14

مشاهده