ایران ضایعات

قیمت ضایعات استیل 304

قیمت خریداران ضایعات استیل 304

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

25,000

25,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

25,000

25,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

28,000

28,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

30,000

30,000

01/11/12

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

28,000

28,000

01/11/12

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

24,000

24,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

27,000

27,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

30,000

30,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

27,000

27,000

01/11/12

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

24,000

24,000

01/11/12

مشاهده

فلزات متین

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

23,000

23,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

28,000

28,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

30,000

30,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

28,000

28,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

30,000

30,000

01/11/12

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

28,000

28,000

01/11/12

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

01/11/12

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

22,000

22,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

01/11/12

مشاهده