ایران ضایعات

قیمت ضایعات استیل 304

قیمت خریداران ضایعات استیل 304

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

20,000

20,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

25,000

25,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

22,000

22,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فیروزی

تهران - ری

تهران

22,000

22,000

01/07/09

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

31,000

31,000

01/07/09

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

28,000

28,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

24,000

24,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/07/09

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/07/09

مشاهده

فلزات فلاح

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

25,000

25,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

20,000

20,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

16,000

16,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

16,000

16,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

21,900

21,900

01/07/08

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

20,000

20,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه استیل ملکی

تهران - رباط کریم

تهران

26,000

26,000

01/07/08

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/07/08

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/07/08

مشاهده