ایران ضایعات

قیمت ضایعات استیل 304

قیمت خریداران ضایعات استیل 304

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

33,000

33,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

39,000

39,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

02/09/10

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

33,000

33,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

35,000

35,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

33,000

33,000

02/09/10

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

35,000

35,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

02/09/10

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

36,000

36,000

02/09/10

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

30,000

30,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

30,000

30,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

32,000

32,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات ثانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

28,000

28,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

33,000

33,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

31,600

31,600

02/09/09

مشاهده

بنگاه پرسپولیس(قوی پنجه)

قزوین - قزوین

قزوین

25,000

25,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

30,000

30,000

02/09/09

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

25,000

25,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

02/09/09

مشاهده