ایران ضایعات

قیمت ضایعات استیل 430

قیمت خریداران ضایعات استیل 430

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

00/07/26

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

تهران

16,200

16,200

00/07/26

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

14,000

14,000

00/07/25

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

15,500

15,500

00/07/25

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی غلامی

قم - قم

قم

14,000

14,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,500

15,500

00/07/23

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

00/07/23

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

13,500

13,500

00/07/23

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

14,000

14,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه مومنی

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

00/07/19

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

16,400

16,400

00/07/18

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

14,500

14,500

00/07/18

مشاهده

بنگاه استیل پیروزی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

00/07/14

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

14,000

14,000

00/07/13

مشاهده

فلزات رنگی صالحی

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

00/07/13

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

00/07/10

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,500

14,500

00/07/09

مشاهده

بنگاه شکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

00/07/09

مشاهده

بنگاه استیل ملکی

تهران - رباط کریم

تهران

14,500

14,500

00/07/07

مشاهده