ایران ضایعات

قیمت ضایعات استیل 420

قیمت خریداران ضایعات استیل 420

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

24,000

24,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

01/11/19

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

16,000

16,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه استیل غلامی

قم - قم

قم

23,000

23,000

01/11/18

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

19,000

19,000

01/11/18

مشاهده

بنگاه استیل ملکی

تهران - رباط کریم

تهران

26,000

26,000

01/11/18

مشاهده

فلزات رنگی رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

01/11/18

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

01/11/17

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

23,800

23,800

01/11/16

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/11/16

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/11/16

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

23,000

23,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

28,000

28,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/11/07

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

24,000

24,000

01/10/30

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/10/27

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - قدس

تهران

25,000

25,000

01/10/26

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

23,000

23,000

01/10/19

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

01/10/08

مشاهده

بنگاه اسماعیلی مافی

تهران - تهران

تهران

20,700

20,700

01/07/13

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

16,500

16,500

01/05/07

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/03/06

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/10/01

مشاهده