ایران ضایعات

قیمت ضایعات سرب نرم

قیمت خریداران ضایعات سرب نرم

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

60,000

60,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

88,000

88,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات زاگرس

خوزستان - اهواز

خوزستان

50,000

50,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

80,000

80,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

80,000

80,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

73,000

73,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

70,000

70,000

02/09/11

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

88,000

88,000

02/09/11

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

86,000

86,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

85,000

85,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

70,000

70,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه غدیر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

70,000

70,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

77,000

77,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

75,000

75,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

90,000

90,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

84,000

84,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

85,000

85,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

63,000

63,000

02/09/11

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

87,000

87,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

83,000

83,000

02/09/11

مشاهده