ایران ضایعات

قیمت ضایعات سرب نرم

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات سرب نرم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فیض آبادی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/04/09

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/04/09

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

57,000

57,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

42,000

42,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

تهران

54,000

54,000

01/04/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

01/04/09

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

45,000

45,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

01/04/09

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

33,000

33,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

43,200

43,200

01/04/09

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

50,000

50,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

37,000

37,000

01/04/08

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

44,000

44,000

01/04/08

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

45,000

45,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

40,000

40,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

50,000

50,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

44,000

44,000

01/04/07

مشاهده

ضایعات رنگی حیدری

خوزستان - خرمشهر

خوزستان

40,000

40,000

01/04/07

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

50,000

50,000

01/04/07

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

50,000

50,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

01/04/07

مشاهده