ایران ضایعات

قیمت ضایعات سرب نرم

قیمت خریداران ضایعات سرب نرم

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

45,000

45,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

40,000

40,000

01/09/06

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

57,000

57,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

49,000

49,000

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

57,000

57,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

49,000

49,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

55,000

55,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

45,000

45,000

01/09/05

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

44,000

44,000

01/09/05

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

60,000

60,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

45,000

45,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

55,000

55,000

01/09/05

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

56,000

56,000

01/09/05

مشاهده

ريخته گري ابراهيمي

مرکزی - اراک

مرکزی

50,000

50,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

تهران

53,000

53,000

01/09/05

مشاهده

فلزات رنگی امینی

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

45,000

45,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

42,100

42,100

01/09/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

39,000

39,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

56,000

56,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه ضایعات یارزاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

50,000

50,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه نعمتی افروخته

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

40,000

40,000

01/09/04

مشاهده