ایران ضایعات

قیمت ضایعات سرب نرم

قیمت خریداران ضایعات سرب نرم

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

70,000

70,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

72,000

72,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

60,000

60,000

02/01/09

مشاهده

تولیدی آخوندپور

یزد - یزد

یزد

60,000

60,000

02/01/09

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

78,000

78,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

02/01/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

63,000

63,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

60,000

60,000

02/01/09

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

55,000

55,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

70,000

70,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

55,000

55,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

47,000

47,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

60,000

60,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

57,000

57,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه شریفی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

65,000

65,000

02/01/08

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

53,000

53,000

02/01/08

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

70,000

70,000

02/01/08

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

40,000

40,000

02/01/08

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

39,000

39,000

02/01/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

02/01/07

مشاهده