ایران ضایعات

قیمت ضایعات سرب خشک

قیمت خریداران ضایعات سرب خشک

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

85,000

85,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

77,000

77,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

70,000

70,000

02/09/20

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

77,000

77,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

77,000

77,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

70,000

70,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات زاگرس

خوزستان - اهواز

خوزستان

65,000

65,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

75,000

75,000

02/09/20

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

79,000

79,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

80,000

80,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

77,000

77,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

67,000

67,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

80,000

80,000

02/09/20

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

70,000

70,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

77,000

77,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

77,000

77,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/09/20

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

60,000

60,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

76,000

76,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

80,000

80,000

02/09/19

مشاهده

فلزات رنگی مهدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

68,000

68,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

70,000

70,000

02/09/19

مشاهده

فلزات متین

تهران - تهران

تهران

77,000

77,000

02/09/19

مشاهده