ایران ضایعات

قیمت ضایعات سرب خشک

قیمت خریداران ضایعات سرب خشک

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

80,000

80,000

02/01/05

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

80,000

80,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

60,000

60,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

80,000

80,000

02/01/05

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

70,000

70,000

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

68,000

68,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

90,000

90,000

02/01/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

70,000

70,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

60,000

60,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

75,000

75,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

85,000

85,000

02/01/05

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

85,000

85,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

70,000

70,000

02/01/05

مشاهده

فلزات زرگری

آذربایجان شرقی - بناب

آذربایجان شرقی

60,000

60,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

60,000

60,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

67,000

67,000

02/01/04

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

70,000

70,000

02/01/04

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

70,000

70,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

40,000

40,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات اسکندری

البرز - ساوجبلاغ

البرز

68,000

68,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

80,000

80,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

65,000

65,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

65,000

65,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

02/01/03

مشاهده