ایران ضایعات

قیمت ضایعات سفاله برنج

قیمت خریداران ضایعات سفاله برنج

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

فلزات رنگی دلاور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

120,000

120,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

120,000

120,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

119,000

119,000

00/06/27

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

122,000

122,000

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

122,000

122,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

125,000

125,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

119,000

119,000

00/06/27

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

117,000

117,000

00/06/27

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

125,000

125,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

110,000

110,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مرادی

تهران - تهران

تهران

124,000

124,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

129,000

129,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

125,000

125,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

118,000

118,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

126,000

126,000

00/06/26

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

125,000

125,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

118,000

118,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

115,000

115,000

00/06/25

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

128,000

128,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

125,000

125,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

تهران

125,000

125,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

127,000

127,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

124,000

124,000

00/06/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

129,000

129,000

00/06/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

130,000

130,000

00/06/24

مشاهده