ایران ضایعات

قیمت ضایعات سفاله برنج

قیمت خریداران ضایعات سفاله برنج

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

230,000

230,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

210,000

210,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/03/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/03/12

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

220,000

220,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

02/03/12

مشاهده

فلزات رنگی آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

210,000

210,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

225,000

225,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

210,000

210,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

220,000

220,000

02/03/11

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه مهدی جواهری

خوزستان - اهواز

خوزستان

220,000

220,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

210,000

210,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

210,000

210,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

220,000

220,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

225,000

225,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/03/10

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

02/03/10

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

205,000

205,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

190,000

190,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

210,000

210,000

02/03/09

مشاهده