ایران ضایعات

قیمت ضایعات سفاله برنج

قیمت خریداران ضایعات سفاله برنج

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

265,000

265,000

01/11/13

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

262,000

262,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

190,000

190,000

01/11/12

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

260,000

260,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

215,000

215,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

200,000

200,000

01/11/12

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

245,000

245,000

01/11/12

مشاهده

فلزات متین

تهران - تهران

تهران

255,000

255,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

260,000

260,000

01/11/12

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

195,000

195,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

265,000

265,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

260,000

260,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

225,000

225,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

190,000

190,000

01/11/12

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

214,000

214,000

01/11/12

مشاهده

فلزات رنگی گوزل آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

200,000

200,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

210,000

210,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اتحاد

قزوین - قزوین

قزوین

240,000

240,000

01/11/12

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

227,000

227,000

01/11/12

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

230,000

230,000

01/11/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

210,000

210,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

240,000

240,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

190,000

190,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه مهدی جواهری

خوزستان - اهواز

خوزستان

220,000

220,000

01/11/11

مشاهده