ایران ضایعات

قیمت ضایعات سفاله برنج

قیمت خریداران ضایعات سفاله برنج

بنگاه فلزات رنگی اتحاد

قزوین - قزوین

قزوین

215,000

215,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

222,000

222,000

02/09/11

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

205,000

205,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

210,000

210,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

203,000

203,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

222,000

222,000

02/09/11

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

220,000

220,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

215,000

215,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

222,000

222,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

205,000

205,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

223,000

223,000

02/09/11

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

205,000

205,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

210,000

210,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

195,000

195,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

223,000

223,000

02/09/10

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

210,000

210,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

190,000

190,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

220,000

220,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه آذرنوش

یزد - یزد

یزد

200,000

200,000

02/09/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

211,000

211,000

02/09/09

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

217,000

217,000

02/09/09

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

200,000

200,000

02/09/09

مشاهده