ایران ضایعات

قیمت ضایعات سفاله برنج

قیمت خریداران ضایعات سفاله برنج

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

145,000

145,000

01/04/09

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

161,000

161,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

155,000

155,000

01/04/09

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

155,000

155,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

تهران

158,000

158,000

01/04/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

145,000

145,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

157,000

157,000

01/04/09

مشاهده

دلتا متالز

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/04/09

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

155,000

155,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

150,000

150,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

155,000

155,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

140,000

140,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

156,000

156,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

144,000

144,000

01/04/08

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

145,000

145,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

152,000

152,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

145,000

145,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

155,000

155,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

130,000

130,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه بهزاد بهمنی (رئال)

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

150,000

150,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

150,000

150,000

01/04/06

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

150,000

150,000

01/04/06

مشاهده