ایران ضایعات

قیمت ضایعات سفاله برنج

قیمت خریداران ضایعات سفاله برنج

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

152,000

152,000

01/05/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

168,000

168,000

01/05/24

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/05/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

150,000

150,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

143,000

143,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

167,000

167,000

01/05/24

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

148,000

148,000

01/05/24

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

135,000

135,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

162,000

162,000

01/05/24

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

145,000

145,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

155,000

155,000

01/05/24

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

144,000

144,000

01/05/24

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

163,000

163,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

150,000

150,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

145,000

145,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

155,000

155,000

01/05/23

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

162,000

162,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

150,000

150,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

156,000

156,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

150,000

150,000

01/05/22

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

150,000

150,000

01/05/22

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

155,000

155,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

تهران

160,000

160,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

152,000

152,000

01/05/22

مشاهده