ایران ضایعات

قیمت سفاله استیل 316

قیمت خریداران سفاله استیل 316

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

38,000

38,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

00/07/26

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

29,000

29,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

40,000

40,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

38,000

38,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

21,000

21,000

00/07/23

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

28,000

28,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه مومنی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

00/07/19

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

38,900

38,900

00/07/18

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

30,000

30,000

00/07/18

مشاهده

بنگاه استیل پیروزی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/07/14

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

00/07/10

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

00/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

35,000

35,000

00/07/07

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

تهران

31,000

31,000

00/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

26,000

26,000

00/06/10

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

35,000

35,000

00/06/07

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه کریمیان

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/05/23

مشاهده

بنگاه استیل خلیلی

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

00/05/19

مشاهده

بنگاه خاتمی

تهران - قدس

تهران

26,000

26,000

00/05/16

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

00/04/13

مشاهده

بنگاه استیل حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

25,000

25,000

00/04/07

مشاهده