ایران ضایعات

قیمت سفاله استیل 316

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران سفاله استیل 316

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

22,000

22,000

01/04/15

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

01/04/15

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/04/15

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

23,000

23,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

28,000

28,000

01/04/12

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

29,000

29,000

01/04/12

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/04/12

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

01/04/11

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

25,000

25,000

01/04/11

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

34,000

34,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

30,000

30,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

32,000

32,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه استیل پیروزی

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

30,000

30,000

01/04/02

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

39,000

39,000

01/03/21

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

41,000

41,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

41,000

41,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه کریمیان

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/02/04

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

00/10/01

مشاهده

بنگاه استیل حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

45,000

45,000

00/09/29

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

00/08/29

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

34,000

34,000

00/08/18

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

تهران

32,000

32,000

00/07/28

مشاهده