ایران ضایعات

قیمت سفاله استیل 304

قیمت خریداران سفاله استیل 304

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

28,000

28,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

02/09/11

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

28,000

28,000

02/09/11

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

18,000

18,000

02/09/11

مشاهده

پارس استیل

تهران - قدس

تهران

27,000

27,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

26,000

26,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه فلزات امیران

مرکزی - اراک

مرکزی

23,000

23,000

02/09/09

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

27,000

27,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

20,000

20,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

27,000

27,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

28,000

28,000

02/09/07

مشاهده

استوک سیتی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

02/09/04

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

26,000

26,000

02/08/18

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

24,000

24,000

02/08/16

مشاهده

بنگاه ضایعات رویان

البرز - کرج

البرز

19,000

19,000

02/08/16

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

24,000

24,000

02/08/11

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

22,000

22,000

02/08/06

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

27,000

27,000

02/07/30

مشاهده

آذران استیل

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

26,000

26,000

02/07/28

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

02/07/17

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

22,000

22,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه افق متال (آبروشن)

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

02/06/29

مشاهده