ایران ضایعات

قیمت سفاله استیل 304

قیمت خریداران سفاله استیل 304

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

24,000

24,000

01/11/19

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

16,000

16,000

01/11/19

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

21,000

21,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

01/11/19

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

22,000

22,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

18,000

18,000

01/11/18

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

26,000

26,000

01/11/18

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/11/18

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

24,000

24,000

01/11/17

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/11/17

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

01/11/16

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

19,000

19,000

01/11/16

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/11/16

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

16,000

16,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

24,000

24,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

19,000

19,000

01/11/13

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

21,000

21,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

22,000

22,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه شریفی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

26,000

26,000

01/11/04

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,500

14,500

01/10/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

01/10/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

16,000

16,000

01/10/01

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/07/19

مشاهده

بنگاه افق متال

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

01/07/11

مشاهده