ایران ضایعات

قیمت ضایعات سفاله پوشالی

قیمت خریداران ضایعات سفاله پوشالی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

9,000

9,000

00/07/26

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

9,800

9,800

00/07/26

مشاهده

انبار رئوف

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,600

9,600

00/07/26

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

00/07/26

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

00/07/26

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

8,800

8,800

00/07/26

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

9,600

9,600

00/07/25

مشاهده

فولاد محور سپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,600

9,600

00/07/24

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

8,700

8,700

00/07/24

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,300

8,300

00/07/23

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

8,500

8,500

00/07/23

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

9,000

9,000

00/07/22

مشاهده

بنگاه فلزات پوریا

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

00/07/20

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

8,800

8,800

00/07/20

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

8,700

8,700

00/07/19

مشاهده

انبار حدید قزوین

قزوین - قزوین

قزوین

8,400

8,400

00/07/16

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,300

9,300

00/07/13

مشاهده

شرکت توسعه فولاد آهنگران گیتی

اصفهان - کاشان

اصفهان

10,000

10,000

00/07/13

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

00/07/09

مشاهده

بنگاه شکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,100

8,100

00/07/09

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

00/07/04

مشاهده

ضایعات وفائی

تهران - پاکدشت

تهران

7,000

7,000

00/06/31

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

8,300

8,300

00/06/24

مشاهده

بنگاه موحدی

مازندران - بابل

مازندران

7,300

7,300

00/06/24

مشاهده