ایران ضایعات

قیمت ضایعات سفاله پوشالی

قیمت خریداران ضایعات سفاله پوشالی

آذر کیوان آریا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

12,000

12,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

12,800

12,800

02/09/10

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

13,600

13,600

02/09/09

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,200

13,200

02/09/09

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

13,700

13,700

02/09/08

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

9,000

9,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

13,300

13,300

02/09/07

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

13,700

13,700

02/09/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

02/09/04

مشاهده

شرکت فراور فولاد زنده رود

اصفهان - مبارکه

اصفهان

14,500

14,500

02/09/02

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

13,750

13,750

02/09/01

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

12,000

12,000

02/08/28

مشاهده

انبار ضایعات همسفر

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

02/08/25

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/08/24

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

02/08/21

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,000

12,000

02/08/20

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

12,500

12,500

02/08/18

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,500

11,500

02/08/16

مشاهده

بنگاه حاج نوروزی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

12,000

12,000

02/08/13

مشاهده

انبار رئوف

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,200

14,200

02/08/10

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/08/03

مشاهده

طوس فلز رمضانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/07/29

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

13,000

13,000

02/07/11

مشاهده