ایران ضایعات

قیمت ضایعات سفاله ناخنی

قیمت خریداران ضایعات سفاله ناخنی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

7,500

7,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

7,600

7,600

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,200

9,200

00/06/27

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

7,500

7,500

00/06/25

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

9,000

9,000

00/06/24

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

8,300

8,300

00/06/24

مشاهده

بنگاه فلزات پوریا

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

00/06/24

مشاهده

بنگاه موحدی

مازندران - بابل

مازندران

7,400

7,400

00/06/24

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

8,800

8,800

00/06/23

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

8,100

8,100

00/06/23

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

9,850

9,850

00/06/22

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

9,200

9,200

00/06/19

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

00/06/10

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,000

10,000

00/06/09

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,800

8,800

00/06/08

مشاهده

انبار حدید قزوین

قزوین - قزوین

قزوین

8,700

8,700

00/06/07

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,800

8,800

00/06/03

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

تهران

8,000

8,000

00/05/30

مشاهده

انبار رئوف

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,900

9,900

00/05/18

مشاهده

بنگاه خاتمی

تهران - قدس

تهران

7,600

7,600

00/05/16

مشاهده

بنگاه علی حسینی

یزد - یزد

یزد

6,800

6,800

00/03/16

مشاهده