ایران ضایعات

قیمت ضایعات سفاله ناخنی

قیمت خریداران ضایعات سفاله ناخنی

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

11,500

11,500

01/11/19

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

13,500

13,500

01/11/19

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

12,200

12,200

01/11/19

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/11/19

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,500

10,500

01/11/18

مشاهده

صنایع متالورژی الوند

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,500

9,500

01/11/18

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

12,000

12,000

01/11/18

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

11,800

11,800

01/11/15

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

10,700

10,700

01/11/14

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,500

11,500

01/11/14

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

13,600

13,600

01/11/13

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

01/11/12

مشاهده

انبار رئوف

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/11/11

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,500

12,500

01/11/11

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,500

11,500

01/11/10

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

10,200

10,200

01/11/09

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

9,000

9,000

01/11/08

مشاهده

بنگاه برادران خلیلی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

10,500

10,500

01/11/06

مشاهده

فیدار ذوب تیمره

مرکزی - خمین

مرکزی

12,300

12,300

01/11/03

مشاهده

بنگاه باقری

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه علی جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

12,500

12,500

01/11/02

مشاهده

انبار حدید قزوین

قزوین - قزوین

قزوین

8,800

8,800

01/10/17

مشاهده