ایران ضایعات

قیمت ضایعات سفاله ناخنی

قیمت خریداران ضایعات سفاله ناخنی

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

02/07/03

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

13,000

13,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

14,500

14,500

02/07/02

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

13,000

13,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه اهن کهربایی

تهران - ملارد

تهران

12,000

12,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,500

12,500

02/07/01

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/06/30

مشاهده

طوس فلز رمضانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,500

12,500

02/06/30

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

12,500

12,500

02/06/28

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

13,800

13,800

02/06/28

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

13,200

13,200

02/06/28

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

13,000

13,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه برکت

تهران - شهریار

تهران

12,800

12,800

02/06/22

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

13,200

13,200

02/06/21

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

13,500

13,500

02/06/20

مشاهده

بنگاه حاج نوروزی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

13,000

13,000

02/06/17

مشاهده

انبار رئوف

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,600

14,600

02/06/13

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,500

11,500

02/05/23

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

10,500

10,500

02/05/15

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/05/07

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

02/04/15

مشاهده

بنگاه برادران خلیلی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

12,000

12,000

02/03/15

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,000

14,000

02/03/06

مشاهده