ایران ضایعات

قیمت ضایعات سفاله ناخنی

قیمت خریداران ضایعات سفاله ناخنی

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

13,500

13,500

02/03/10

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

15,200

15,200

02/03/10

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

13,300

13,300

02/03/09

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

14,200

14,200

02/03/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

15,500

15,500

02/03/09

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

14,900

14,900

02/03/08

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

13,500

13,500

02/03/08

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

13,500

13,500

02/03/07

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

14,600

14,600

02/03/07

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,000

14,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

02/03/02

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

14,500

14,500

02/03/02

مشاهده

طوس فلز رمضانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,700

12,700

02/02/31

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

02/02/31

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,500

11,500

02/02/30

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

14,000

14,000

02/02/24

مشاهده

بنگاه برادران خلیلی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

10,000

10,000

02/02/23

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,500

12,500

02/02/18

مشاهده

انبار رئوف

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

02/02/18

مشاهده

بنگاه فلزات پوریا

تهران - تهران

تهران

14,200

14,200

02/02/18

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

02/02/17

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

11,000

11,000

02/01/14

مشاهده

صنایع متالورژی الوند

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,500

9,500

01/11/18

مشاهده