ایران ضایعات

قیمت سفاله آلومینیوم خشک

قیمت خریداران سفاله آلومینیوم خشک

بنگاه فلزات رضا زارعی

تهران - تهران

تهران

46,000

46,000

00/09/24

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

39,000

39,000

00/08/18

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

تهران

44,000

44,000

00/07/28

مشاهده

تولیدی میرزازاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

37,000

37,000

00/06/16

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

تهران

35,000

35,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه ابراهیمی

تهران - اسلامشهر

تهران

34,500

34,500

00/03/13

مشاهده

بنگاه حافظ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

18,000

18,000

00/02/18

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

البرز

20,000

20,000

00/01/21

مشاهده

بنگاه علی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

28,000

28,000

00/01/10

مشاهده

بنگاه زاهدیان

مازندران - آمل

مازندران

24,000

24,000

99/12/27

مشاهده

ذوب فلزات رضایی

تهران - بهارستان

تهران

31,000

31,000

99/12/25

مشاهده

ذوب آلومینیوم مبنا

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

99/11/27

مشاهده

بنگاه فلزات فراهانی

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

99/11/22

مشاهده

الوان ذوب اسپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

33,000

33,000

99/11/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگین المهدي

تهران - ری

تهران

25,000

25,000

99/10/19

مشاهده

بنگاه نرگسی

همدان - همدان

همدان

25,000

25,000

99/10/01

مشاهده

بنگاه حسن خانی

تهران - ری

تهران

26,000

26,000

99/09/29

مشاهده

ذوب آلومینیوم شامی

زنجان - زنجان

زنجان

31,000

31,000

99/09/14

مشاهده

آلومینیوم آلیاژی نقش جهان

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

99/09/02

مشاهده

ريخته گری فلزات رنگی برادران

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

99/08/05

مشاهده

شرکت ذوب فلزات اعتبار

تهران - پاکدشت

تهران

33,000

33,000

99/07/29

مشاهده

بنگاه فلزات دوستان

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

99/07/20

مشاهده

تولیدی شمش میرزایی

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

99/06/13

مشاهده