ایران ضایعات

قیمت سفاله آلومینیوم خشک

قیمت خریداران سفاله آلومینیوم خشک

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

50,000

50,000

02/05/15

مشاهده

ذوب فلزات زرین

تهران - ورامین

تهران

60,000

60,000

02/04/21

مشاهده

بنگاه فلزات فراهانی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/04/04

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

48,000

48,000

02/03/25

مشاهده

بنگاه برادران خلیلی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

45,000

45,000

02/03/15

مشاهده

آریان ذوب طاها

تهران - اسلامشهر

تهران

65,000

65,000

02/03/10

مشاهده

تولیدی دایکاست زلفی

آذربایجان شرقی - مرند

آذربایجان شرقی

50,000

50,000

02/02/18

مشاهده

تولیدی پیری

آذربایجان شرقی - مرند

آذربایجان شرقی

51,000

51,000

02/02/10

مشاهده

ذوب الومینیوم ایران گستر

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

35,500

35,500

02/01/25

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/12/12

مشاهده

بنگاه فلزات شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

65,000

65,000

01/11/25

مشاهده

شرکت آلیاژسازان پاسارگاد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

65,000

65,000

01/11/23

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/11/15

مشاهده

بورس فلزات عزیزی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

56,000

56,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه ضایعات علوی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

58,000

58,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه ویژن

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/06

مشاهده

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/03

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

45,000

45,000

01/08/07

مشاهده

ذوب فلزات مزینانی

تهران - پاکدشت

تهران

37,000

37,000

01/07/18

مشاهده

ذوب آلومینیوم

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

40,000

40,000

01/07/04

مشاهده

ذوب آلومینیوم شریف

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

40,000

40,000

01/06/21

مشاهده

فلزات رنگی صالحی

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

01/06/05

مشاهده

بنگاه شایان شمش

تهران - ری

تهران

35,000

35,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه رضایی

تهران - ورامین

تهران

38,000

38,000

01/02/10

مشاهده

بنگاه علی اقدامی

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

01/01/29

مشاهده