ایران ضایعات

قیمت سفاله آلومینیوم خشک

قیمت خریداران سفاله آلومینیوم خشک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه پیربداقی

تهران - تهران

تهران

46,000

46,000

01/01/22

مشاهده

بنگاه سید

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

01/01/21

مشاهده

ریخته گری منتظری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

48,500

48,500

01/01/20

مشاهده

پیکر ضایعات

تهران - قدس

تهران

33,000

33,000

00/12/07

مشاهده

بنگاه مشایخی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

36,000

36,000

00/11/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

34,000

34,000

00/11/06

مشاهده

شرکت درسا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

50,000

50,000

00/10/28

مشاهده

ذوب آلومینیوم برادران میرزایی

تهران - تهران

تهران

51,500

51,500

00/10/13

مشاهده

فلزات رنگی صالحی

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

00/10/12

مشاهده

بنگاه خرسندی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

40,000

40,000

00/09/27

مشاهده

بنگاه فلزات رضا زارعی

تهران - تهران

تهران

46,000

46,000

00/09/24

مشاهده

بورس فلزات عزیزی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

47,000

47,000

00/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

39,000

39,000

00/08/18

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

تهران

44,000

44,000

00/07/28

مشاهده

تولیدی میرزازاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

37,000

37,000

00/06/16

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

تهران

35,000

35,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه ابراهیمی

تهران - اسلامشهر

تهران

34,500

34,500

00/03/13

مشاهده

بنگاه حافظ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

18,000

18,000

00/02/18

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

البرز

20,000

20,000

00/01/21

مشاهده

بنگاه علی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

28,000

28,000

00/01/10

مشاهده

بنگاه زاهدیان

مازندران - آمل

مازندران

24,000

24,000

99/12/27

مشاهده

ذوب فلزات رضایی

تهران - بهارستان

تهران

31,000

31,000

99/12/25

مشاهده

ذوب آلومینیوم مبنا

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

99/11/27

مشاهده

بنگاه فلزات فراهانی

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

99/11/22

مشاهده

الوان ذوب اسپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

33,000

33,000

99/11/08

مشاهده