ایران ضایعات

قیمت سفاله آلومینیوم خشک

قیمت خریداران سفاله آلومینیوم خشک

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

50,000

50,000

01/11/09

مشاهده

بورس فلزات عزیزی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

56,000

56,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه ضایعات علوی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

58,000

58,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

38,000

38,000

01/10/05

مشاهده

بنگاه فلزات حبیبی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/10/04

مشاهده

بنگاه موسوی

قم - قم

قم

47,000

47,000

01/09/25

مشاهده

بنگاه ویژن

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/06

مشاهده

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/03

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

45,000

45,000

01/08/07

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

41,000

41,000

01/07/20

مشاهده

ذوب فلزات مزینانی

تهران - پاکدشت

تهران

37,000

37,000

01/07/18

مشاهده

ذوب آلومینیوم ایران ضایعات

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

40,000

40,000

01/07/04

مشاهده

ذوب آلومینیوم شریف

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

40,000

40,000

01/06/21

مشاهده

فلزات رنگی صالحی

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

01/06/05

مشاهده

ذوب فلزات زرین

تهران - ورامین

تهران

46,000

46,000

01/04/21

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی البرز

قزوین - قزوین

قزوین

45,000

45,000

01/03/09

مشاهده

بنگاه شایان شمش

تهران - ری

تهران

35,000

35,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه رضایی

تهران - ورامین

تهران

38,000

38,000

01/02/10

مشاهده

بنگاه علی اقدامی

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

01/01/29

مشاهده

بنگاه سید

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

01/01/21

مشاهده

ریخته گری منتظری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

48,500

48,500

01/01/20

مشاهده

پیکر ضایعات

تهران - قدس

تهران

33,000

33,000

00/12/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

34,000

34,000

00/11/06

مشاهده

شرکت درسا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

50,000

50,000

00/10/28

مشاهده

بنگاه خرسندی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

40,000

40,000

00/09/27

مشاهده