ایران ضایعات

قیمت سفاله آلومینیوم خشک

قیمت خریداران سفاله آلومینیوم خشک

بنگاه شاه حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

55,000

55,000

02/02/17

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

50,000

50,000

02/02/17

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

57,000

57,000

02/02/13

مشاهده

آلومینیوم درخشان اراک

مرکزی - اراک

مرکزی

50,000

50,000

02/02/11

مشاهده

بنگاه قربانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

50,000

50,000

02/02/11

مشاهده

تولیدی پیری

آذربایجان شرقی - مرند

آذربایجان شرقی

51,000

51,000

02/02/10

مشاهده

بورس فلزات رنگی بهزاد

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

55,000

55,000

02/02/02

مشاهده

بنگاه مشایخی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

40,000

40,000

02/02/02

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اتحاد

قزوین - قزوین

قزوین

50,000

50,000

02/01/29

مشاهده

بنگاه پیربداقی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/01/26

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/01/26

مشاهده

ذوب الومینیوم ایران گستر

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

35,500

35,500

02/01/25

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

50,000

50,000

01/12/18

مشاهده

فلزات رنگی گوزل آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

40,000

40,000

01/12/16

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/12/12

مشاهده

فلزات قزاقی

قم - قم

قم

63,000

63,000

01/12/09

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/12/02

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

تهران

52,000

52,000

01/11/26

مشاهده

بنگاه فلزات شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

65,000

65,000

01/11/25

مشاهده

بنگاه فیروزی

تهران - ری

تهران

55,000

55,000

01/11/24

مشاهده

شرکت آلیاژسازان پاسارگاد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

65,000

65,000

01/11/23

مشاهده

ذوب آلومینیوم برادران میرزایی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/11/22

مشاهده

بنگاه شرکا

تهران - رباط کریم

تهران

59,000

59,000

01/11/21

مشاهده

فلزات متین

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/11/15

مشاهده