ایران ضایعات

قیمت سفاله آلومینیوم خشک

قیمت خریداران سفاله آلومینیوم خشک

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

58,000

58,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

30,000

30,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

55,000

55,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه شرکا

تهران - رباط کریم

تهران

56,000

56,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه فلزات سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

45,000

45,000

02/09/15

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

50,000

50,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

56,000

56,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

45,000

45,000

02/09/13

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

45,000

45,000

02/09/12

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

30,000

30,000

02/09/12

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

45,000

45,000

02/09/12

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

60,000

60,000

02/09/12

مشاهده

بنگاه قربانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

50,000

50,000

02/09/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اتحاد

قزوین - قزوین

قزوین

50,000

50,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

56,000

56,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

50,000

50,000

02/09/10

مشاهده

شرکت آلیاژ سازان آراز

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

56,000

56,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه فلزات چراغی

مرکزی - اراک

مرکزی

45,000

45,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

42,000

42,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات عباسی

البرز - کرج

البرز

45,000

45,000

02/09/07

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

55,000

55,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه مشایخی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

45,000

45,000

02/08/30

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/08/29

مشاهده