ایران ضایعات

قیمت سفاله آلومینیوم خشک

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران سفاله آلومینیوم خشک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

01/04/09

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

47,000

47,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/04/09

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/04/09

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

35,000

35,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

40,000

40,000

01/04/08

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/04/08

مشاهده

ذوب فلزات میرزایی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

40,000

40,000

01/04/08

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

50,000

50,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

44,000

44,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

45,000

45,000

01/04/08

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

40,000

40,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

46,000

46,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

44,000

44,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

39,000

39,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

38,000

38,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

40,000

40,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

28,000

28,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

43,000

43,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

42,000

42,000

01/04/06

مشاهده

تولیدی ذامکو

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/04/06

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

25,000

25,000

01/04/06

مشاهده