ایران ضایعات

قیمت سفاله آلومینیوم خشک

قیمت خریداران سفاله آلومینیوم خشک

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

43,000

43,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

42,000

42,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/10

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

40,000

40,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه ایران آلومینیوم

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

46,000

46,000

01/09/10

مشاهده

شرکت آلیاژسازان پاسارگاد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

43,000

43,000

01/09/09

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

35,000

35,000

01/09/09

مشاهده

فلزات قزاقی

قم - قم

قم

40,000

40,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

35,000

35,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

25,000

25,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

40,000

40,000

01/09/09

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

46,000

46,000

01/09/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

42,000

42,000

01/09/09

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

37,000

37,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

33,000

33,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

38,000

38,000

01/09/08

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

31,800

31,800

01/09/08

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

38,000

38,000

01/09/08

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

18,000

18,000

01/09/08

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/09/08

مشاهده