ایران ضایعات

قیمت سفاله آلومینیوم خشک

قیمت خریداران سفاله آلومینیوم خشک

خوشدل

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/07/05

مشاهده

شرکت ریخته گری بیاتی

تهران - ری

تهران

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

57,000

57,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

45,000

45,000

02/07/05

مشاهده

آلومینیوم درخشان اراک

مرکزی - اراک

مرکزی

56,000

56,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

55,000

55,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

30,000

30,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/07/05

مشاهده

فلزات قزاقی

قم - قم

قم

50,000

50,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

50,000

50,000

02/07/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

49,000

49,000

02/07/04

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

55,000

55,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

57,000

57,000

02/07/04

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

55,000

55,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

53,000

53,000

02/07/03

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

53,000

53,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

56,000

56,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

45,000

45,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

55,000

55,000

02/07/02

مشاهده