ایران ضایعات

قیمت سفاله آلومینیوم خشک

قیمت خریداران سفاله آلومینیوم خشک

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

45,000

45,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

40,000

40,000

02/01/05

مشاهده

تولیدی دایکاست زلفی

آذربایجان شرقی - مرند

آذربایجان شرقی

50,000

50,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

50,000

50,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

60,000

60,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

45,000

45,000

02/01/04

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

50,000

50,000

02/01/04

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

55,000

55,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

45,000

45,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

02/01/03

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

61,000

61,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

50,000

50,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

40,000

40,000

02/01/02

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

30,000

30,000

02/01/01

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/01/01

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

35,000

35,000

01/12/29

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

35,000

35,000

01/12/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

45,000

45,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

30,000

30,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

40,000

40,000

01/12/26

مشاهده