ایران ضایعات

قیمت سفاله چدن

قیمت خریداران سفاله چدن

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

12,000

12,000

02/07/04

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

12,000

12,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

10,500

10,500

02/06/30

مشاهده

طوس فلز رمضانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

13,000

13,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه برکت

تهران - شهریار

تهران

11,500

11,500

02/06/22

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/06/20

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

02/05/15

مشاهده

بنگاه علی جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

11,000

11,000

01/11/02

مشاهده

فولاد محور سپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,500

11,500

01/01/24

مشاهده

بنگاه موحدی

مازندران - بابل

مازندران

10,500

10,500

00/11/15

مشاهده

کیمیا چدن

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,700

10,700

00/10/23

مشاهده

  • 15 مورد