ایران ضایعات

قیمت سفاله آلومینیوم نرم

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران سفاله آلومینیوم نرم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/04/09

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

40,000

40,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/04/09

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

35,000

35,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

01/04/09

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/04/08

مشاهده

ذوب فلزات میرزایی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

34,000

34,000

01/04/08

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

38,000

38,000

01/04/08

مشاهده

ذوب و نورد آلومینیوم قائم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

29,000

29,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

40,000

40,000

01/04/08

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

30,000

30,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

34,000

34,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

33,000

33,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

28,000

28,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

28,000

28,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

34,000

34,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

32,000

32,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/04/06

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

25,000

25,000

01/04/06

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/04/06

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

31,000

31,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

01/04/06

مشاهده

ذوب الومینیوم ایران گستر

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

34,000

34,000

01/04/06

مشاهده