ایران ضایعات

قیمت سفاله آلومینیوم نرم

قیمت خریداران سفاله آلومینیوم نرم

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

46,000

46,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

40,000

40,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

48,000

48,000

02/09/20

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

45,000

45,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

02/09/20

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

47,000

47,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه نو اندیشان صنعت

قم - قم

قم

50,000

50,000

02/09/20

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

50,000

50,000

02/09/20

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

30,000

30,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

55,000

55,000

02/09/20

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

40,000

40,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

50,000

50,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

57,000

57,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

40,000

40,000

02/09/19

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

45,000

45,000

02/09/19

مشاهده

انبار البرز

تهران - قدس

تهران

48,000

48,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/09/18

مشاهده

ذوب فلزات میرزایی

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

02/09/18

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

52,000

52,000

02/09/18

مشاهده