ایران ضایعات

قیمت سفاله آلومینیوم نرم

قیمت خریداران سفاله آلومینیوم نرم

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

42,000

42,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

38,000

38,000

01/11/12

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

50,000

50,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

55,000

55,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

01/11/12

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

55,000

55,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

40,000

40,000

01/11/12

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

01/11/12

مشاهده

ذوب فلزات میرزایی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/11/12

مشاهده

فلزات رنگی گوزل آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

35,000

35,000

01/11/12

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

53,000

53,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

57,000

57,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

38,000

38,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اتحاد

قزوین - قزوین

قزوین

46,000

46,000

01/11/12

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

45,000

45,000

01/11/12

مشاهده

آلومینیوم درخشان اراک

مرکزی - اراک

مرکزی

52,000

52,000

01/11/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

45,000

45,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه مهدی جواهری

خوزستان - اهواز

خوزستان

35,000

35,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

45,000

45,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

24,000

24,000

01/11/11

مشاهده

فلزات قزاقی

قم - قم

قم

45,000

45,000

01/11/11

مشاهده