ایران ضایعات

قیمت سفاله آلومینیوم نرم

قیمت خریداران سفاله آلومینیوم نرم

خوشدل

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

02/07/05

مشاهده

شرکت ریخته گری بیاتی

تهران - ری

تهران

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

40,000

40,000

02/07/05

مشاهده

آلومینیوم درخشان اراک

مرکزی - اراک

مرکزی

50,000

50,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

50,000

50,000

02/07/05

مشاهده

فلزات قزاقی

قم - قم

قم

40,000

40,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

43,000

43,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

42,000

42,000

02/07/04

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

45,000

45,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

48,000

48,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/07/03

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

53,000

53,000

02/07/03

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

45,000

45,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

40,000

40,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

45,000

45,000

02/07/02

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

30,000

30,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

45,000

45,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

36,000

36,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

02/07/01

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

35,000

35,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

55,000

55,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

40,000

40,000

02/06/30

مشاهده