ایران ضایعات

قیمت مس آسیابی

قیمت خریداران مس آسیابی

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

335,000

335,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

325,000

325,000

02/03/14

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

320,000

320,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

340,000

340,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

310,000

310,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

312,000

312,000

02/03/10

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

295,000

295,000

02/03/06

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

345,000

345,000

02/03/06

مشاهده

شرکت آسیاب مس بهاران

همدان - همدان

همدان

335,000

335,000

02/03/04

مشاهده

صنایع مس رضایی

زنجان - زنجان

زنجان

320,000

320,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/02/29

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

390,000

390,000

02/02/14

مشاهده

ذوب برنز امید اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

390,000

390,000

02/02/10

مشاهده

بنگاه افسر

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/01/26

مشاهده

فلزات رنگی شهریار

تهران - شهریار

تهران

340,000

340,000

02/01/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

240,000

240,000

01/10/05

مشاهده

بنگاه فلزات خاکپور

تهران - تهران

تهران

260,000

260,000

01/09/30

مشاهده

تولیدی سلطان مس

اصفهان - برخوار

اصفهان

227,000

227,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

01/09/14

مشاهده

ریخته گری امین ذوب

البرز - کرج

البرز

162,000

162,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

212,000

212,000

01/07/20

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

01/06/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

193,000

193,000

00/11/06

مشاهده

بنگاه مس حیرتی

تهران - ری

تهران

222,000

222,000

00/09/30

مشاهده

نوین مس

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/08/09

مشاهده