ایران ضایعات

قیمت ضایعات سپر ماشین

قیمت خریداران ضایعات سپر ماشین

نوین پلاست

مرکزی - اراک

مرکزی

17,000

17,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

02/03/10

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

8,500

8,500

02/03/09

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

10,000

10,000

02/03/09

مشاهده

بازیافت یاوری

گلستان - گرگان

گلستان

17,000

17,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

16,000

16,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,000

13,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

15,000

15,000

02/03/08

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه شکری

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

13,000

13,000

02/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

15,000

15,000

02/03/05

مشاهده

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

تهران

18,000

18,000

02/03/03

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

18,000

18,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات جعفری

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/03/03

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/03/02

مشاهده

طاها پلاست

قم - قم

قم

18,000

18,000

02/03/01

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

02/03/01

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

9,000

9,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه مجتبی (اسدپور)

مازندران - بابل

مازندران

14,000

14,000

02/02/28

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

14,000

14,000

02/02/27

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

11,000

11,000

02/02/24

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,000

16,000

02/02/23

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

23,000

23,000

02/02/21

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

14,500

14,500

02/02/20

مشاهده