ایران ضایعات

قیمت ضایعات سپر ماشین

قیمت خریداران ضایعات سپر ماشین

بنگاه اوشلی

همدان - همدان

همدان

14,500

14,500

02/09/20

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,000

14,000

02/09/19

مشاهده

طاها پلاست

قم - قم

قم

17,000

17,000

02/09/19

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

11,000

11,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

11,000

11,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

10,000

10,000

02/09/19

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

14,000

14,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات ثانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

17,200

17,200

02/09/18

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,500

16,500

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه اتحاد برتر

تهران - ری

تهران

19,000

19,000

02/09/16

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

19,500

19,500

02/09/16

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

10,000

10,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

15,000

15,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

14,000

14,000

02/09/15

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

12,000

12,000

02/09/14

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

9,500

9,500

02/09/13

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

11,000

11,000

02/09/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

02/09/12

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

22,000

22,000

02/09/11

مشاهده

پارس پلیمر

فارس - شیراز

فارس

16,500

16,500

02/09/11

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

12,000

12,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه یاسین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,000

13,000

02/09/08

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

19,500

19,500

02/09/07

مشاهده