ایران ضایعات

قیمت ضایعات سرسیلندر

قیمت خریداران ضایعات سرسیلندر

بنگاه فلزات رنگی ایوبی

کردستان - سنندج

کردستان

75,000

75,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/07/03

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

80,000

80,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

74,000

74,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

86,000

86,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

79,000

79,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

78,000

78,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

86,000

86,000

02/07/03

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

80,000

80,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

77,000

77,000

02/07/03

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

85,000

85,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

78,000

78,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

87,000

87,000

02/07/03

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

80,000

80,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

80,000

80,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

86,000

86,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

82,000

82,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

87,000

87,000

02/07/03

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

76,000

76,000

02/07/03

مشاهده

تولیدی یادگار

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

88,000

88,000

02/07/03

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

86,000

86,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

75,000

75,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه یزدان پناه

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

83,000

83,000

02/07/03

مشاهده