ایران ضایعات

قیمت ضایعات سرسیلندر

قیمت خریداران ضایعات سرسیلندر

بنگاه مسال کشاورز

قزوین - آبیک

قزوین

78,000

78,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

80,000

80,000

01/11/19

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

80,000

80,000

01/11/19

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

76,000

76,000

01/11/19

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

86,000

86,000

01/11/19

مشاهده

فلزات رنگی معافی

تهران - شهریار

تهران

65,000

65,000

01/11/19

مشاهده

فلزات رنگی گوزل آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

80,000

80,000

01/11/19

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

فارس

73,000

73,000

01/11/19

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

89,500

89,500

01/11/19

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

83,000

83,000

01/11/19

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

83,000

83,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

80,000

80,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

البرز

80,000

80,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

84,000

84,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

81,000

81,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

86,000

86,000

01/11/19

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

85,000

85,000

01/11/19

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

87,000

87,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

81,000

81,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

84,000

84,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

84,000

84,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

80,000

80,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

77,000

77,000

01/11/19

مشاهده