ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن سبک

قیمت خریداران ضایعات آهن سبک

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

15,700

15,700

02/03/06

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

15,000

15,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

12,000

12,000

02/03/06

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

12,100

12,100

02/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

14,100

14,100

02/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

15,600

15,600

02/03/06

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

15,500

15,500

02/03/06

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

12,000

12,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

15,500

15,500

02/03/06

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

15,600

15,600

02/03/06

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

13,500

13,500

02/03/05

مشاهده

برادران اکرادلو

قزوین - آبیک

قزوین

12,200

12,200

02/03/04

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

12,500

12,500

02/03/04

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه یزدان پناه

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

12,000

12,000

02/03/03

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

12,500

12,500

02/03/03

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

15,000

15,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه فلزات الماسی

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

14,500

14,500

02/03/03

مشاهده

انبار ضایعات محمد

مرکزی - ساوه

مرکزی

14,700

14,700

02/03/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

10,000

10,000

02/03/02

مشاهده