ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن سبک

قیمت خریداران ضایعات آهن سبک

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/09/11

مشاهده

آذر کیوان آریا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,800

13,800

02/09/11

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

14,500

14,500

02/09/11

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

13,700

13,700

02/09/11

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,000

13,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

14,500

14,500

02/09/11

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

11,000

11,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

14,000

14,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

12,000

12,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

14,000

14,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

14,700

14,700

02/09/11

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

13,900

13,900

02/09/11

مشاهده

رایکو فولاد

تهران - تهران

تهران

13,800

13,800

02/09/11

مشاهده

بنگاه اهن الات صالحی

تهران - ورامین

تهران

13,800

13,800

02/09/11

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,000

13,000

02/09/11

مشاهده

آهن الات قربانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,500

13,500

02/09/10

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

11,500

11,500

02/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

13,000

13,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

13,200

13,200

02/09/09

مشاهده

بنگاه آذرنوش

یزد - یزد

یزد

12,000

12,000

02/09/09

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

10,400

10,400

02/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعات جواد درخشان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,500

13,500

02/09/08

مشاهده