ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن سبک

قیمت خریداران ضایعات آهن سبک

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه عیوضخانی

قزوین - تاکستان

قزوین

14,300

14,300

02/09/20

مشاهده

شرکت فراور فولاد زنده رود

اصفهان - مبارکه

اصفهان

14,600

14,600

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

14,500

14,500

02/09/20

مشاهده

آذر کیوان آریا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,800

13,800

02/09/20

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

12,500

12,500

02/09/20

مشاهده

بنگاه آهن آلات محمدی

البرز - کرج

البرز

14,200

14,200

02/09/20

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

14,400

14,400

02/09/20

مشاهده

بنگاه اهن الات صالحی

تهران - ورامین

تهران

14,800

14,800

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات بیات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,500

12,500

02/09/20

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

13,700

13,700

02/09/19

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,500

13,500

02/09/19

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

12,500

12,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

15,200

15,200

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

11,000

11,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

13,900

13,900

02/09/19

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

12,000

12,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

15,700

15,700

02/09/19

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه فلزات پژمانفرد

بوشهر - بوشهر

بوشهر

11,500

11,500

02/09/19

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

15,000

15,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه آهن آلات جهانشاهلو

البرز - نظرآباد

البرز

13,500

13,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

15,900

15,900

02/09/19

مشاهده