ایران ضایعات

قیمت ضایعات سبد در هم

قیمت خریداران ضایعات سبد در هم

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

7,800

7,800

01/09/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,500

7,500

01/09/05

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

7,500

7,500

01/09/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

6,500

6,500

01/09/05

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

8,500

8,500

01/09/04

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

8,960

8,960

01/09/03

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

7,000

7,000

01/09/03

مشاهده

بازیافت پلاستیک سپهر جاجرم

خراسان شمالی - جاجرم

خراسان شمالی

7,000

7,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

01/09/02

مشاهده

ضایعات برادران مولائی

تهران - قرچک

تهران

6,500

6,500

01/09/01

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/09/01

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

8,300

8,300

01/08/29

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

6,500

6,500

01/08/29

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

8,200

8,200

01/08/28

مشاهده

آمل ضایعات

مازندران - آمل

مازندران

8,500

8,500

01/08/28

مشاهده

کارگاه سبد عبدی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,000

9,000

01/08/28

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

8,300

8,300

01/08/23

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

7,000

7,000

01/08/22

مشاهده

اسیاب سبد نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

8,000

8,000

01/08/21

مشاهده

برادران شهبازی

گیلان - آستارا

گیلان

8,000

8,000

01/08/21

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

8,000

8,000

01/08/19

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/08/19

مشاهده

بنگاه شکری

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

7,500

7,500

01/08/18

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/08/17

مشاهده