ایران ضایعات

قیمت روزنامه باطله

قیمت خریداران روزنامه باطله

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,000

6,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه الماسی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

10,000

10,000

00/09/11

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

14,300

14,300

00/09/11

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

8,900

8,900

00/09/11

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

9,000

9,000

00/09/11

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

5,800

5,800

00/09/11

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

5,400

5,400

00/09/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

8,850

8,850

00/09/10

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

7,400

7,400

00/09/10

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

14,000

14,000

00/09/10

مشاهده

پیمانکاری موسوی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

00/09/09

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

00/09/09

مشاهده

بنگاه فرازنده

تهران - تهران

تهران

17,500

17,500

00/09/09

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

00/09/08

مشاهده

سپهر آیین خراسان

خراسان شمالی - اسفراین

خراسان شمالی

8,500

8,500

00/09/07

مشاهده

مقوا سازی سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

00/09/07

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

00/09/06

مشاهده

بازیافت زمین سبز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

00/09/04

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

16,000

16,000

00/09/01

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

00/08/30

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,600

8,600

00/08/24

مشاهده

همیاران هلیل خروشان

کرمان - جیرفت

کرمان

9,000

9,000

00/08/23

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/08/17

مشاهده