ایران ضایعات

قیمت روزنامه باطله

قیمت خریداران روزنامه باطله

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

پیمانکاری موسوی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

00/06/27

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

9,500

9,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

8,800

8,800

00/06/27

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

5,001

5,001

00/06/27

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

00/06/27

مشاهده

مقوا سازی سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,500

6,500

00/06/27

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,000

6,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

00/06/24

مشاهده

بنگاه فرازنده

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/06/23

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

14,000

14,000

00/06/23

مشاهده

بازیافت زمین سبز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

00/06/22

مشاهده

بنگاه الماسی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/06/22

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

00/06/22

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

6,500

6,500

00/06/20

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

00/06/18

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

10,000

10,000

00/06/16

مشاهده

بنگاه ارسلان

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

00/06/15

مشاهده

هانا سلولز

مازندران - آمل

مازندران

4,500

4,500

00/06/12

مشاهده

بنگاه اجاقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,800

7,800

00/06/11

مشاهده

تولیدی دهستانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,000

5,000

00/06/09

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

00/06/06

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

00/05/24

مشاهده