ایران ضایعات

قیمت روزنامه باطله نو

قیمت خریداران روزنامه باطله نو

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

21,000

21,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

12,500

12,500

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

20,000

20,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

27,000

27,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

13,500

13,500

01/03/04

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

فارس

27,000

27,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

01/03/04

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

19,000

19,000

01/03/03

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,000

16,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه فرازنده

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه رزمی

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/03/02

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

20,000

20,000

01/02/31

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

18,000

18,000

01/02/29

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

01/02/19

مشاهده

تولیدی دهستانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,000

6,000

01/02/18

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

23,000

23,000

01/02/10

مشاهده

بازیافت زمین سبز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,100

12,100

01/02/08

مشاهده

بنگاه علویون

تهران - تهران

تهران

10,550

10,550

01/01/24

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,000

8,000

01/01/24

مشاهده

سپهر آیین خراسان

خراسان شمالی - اسفراین

خراسان شمالی

9,000

9,000

01/01/04

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/12/01

مشاهده