ایران ضایعات

قیمت روزنامه باطله نو

قیمت خریداران روزنامه باطله نو

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

14,600

14,600

01/07/09

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

19,000

19,000

01/07/09

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

25,000

25,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/07/09

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

17,900

17,900

01/07/08

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

فارس

29,000

29,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

23,000

23,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

26,000

26,000

01/07/06

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

01/07/05

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/07/03

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

26,600

26,600

01/07/03

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

28,000

28,000

01/07/02

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/06/20

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

01/06/10

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

25,000

25,000

01/06/06

مشاهده

سپهر آیین خراسان

خراسان شمالی - اسفراین

خراسان شمالی

9,900

9,900

01/06/04

مشاهده

بازیافت زمین سبز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

01/05/10

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

25,000

25,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/03/11

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/03/09

مشاهده

بنگاه علویون

تهران - تهران

تهران

10,550

10,550

01/01/24

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,000

8,000

01/01/24

مشاهده