ایران ضایعات

قیمت ضایعات رینگ آلومینیومی

قیمت خریداران ضایعات رینگ آلومینیومی

بنگاه آراد

قم - قم

قم

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

98,000

98,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

85,000

85,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

85,000

85,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

96,000

96,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

96,000

96,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/07/05

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

97,000

97,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

77,000

77,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

97,000

97,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

94,000

94,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

88,000

88,000

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

96,000

96,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

93,000

93,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

تهران

95,000

95,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

88,000

88,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

83,000

83,000

02/07/05

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

92,000

92,000

02/07/04

مشاهده

فلزات قزاقی

قم - قم

قم

93,000

93,000

02/07/04

مشاهده

فلزات رنگی رباطی

همدان - ملایر

همدان

80,000

80,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

75,000

75,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

87,000

87,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه حمید بداقی

تهران - تهران

تهران

102,000

102,000

02/07/04

مشاهده