ایران ضایعات

قیمت ضایعات رینگ آلومینیومی

قیمت خریداران ضایعات رینگ آلومینیومی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

63,000

63,000

00/06/27

مشاهده

فلزات رنگی دلاور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

62,000

62,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

58,000

58,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

59,000

59,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه صدفی

تهران - ورامین

تهران

48,000

48,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

61,000

61,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات یارزاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

53,000

53,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

57,000

57,000

00/06/27

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

62,000

62,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

58,000

58,000

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

59,000

59,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات خوش عاطفه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

60,000

60,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

67,000

67,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

53,000

53,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه علی اقدامی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

67,000

67,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه جواد نکوهش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

62,000

62,000

00/06/27

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

50,000

50,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه عسکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

60,000

60,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

67,000

67,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

00/06/27

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

55,000

55,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

65,000

65,000

00/06/27

مشاهده

ریخته گری خوشدل

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

00/06/27

مشاهده