ایران ضایعات

قیمت ضایعات رینگ آلومینیومی

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات رینگ آلومینیومی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تولیدی یادگار

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

76,000

76,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

75,000

75,000

01/04/09

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

73,000

73,000

01/04/09

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

74,000

74,000

01/04/09

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

74,000

74,000

01/04/09

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

74,000

74,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

67,000

67,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

تهران

74,000

74,000

01/04/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه مرادی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

70,000

70,000

01/04/09

مشاهده

دلتا متالز

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/04/09

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

64,000

64,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات 133

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

70,000

70,000

01/04/08

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

69,000

69,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

70,000

70,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

75,000

75,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

60,000

60,000

01/04/08

مشاهده

مشهد ذوب

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

76,000

76,000

01/04/08

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

74,000

74,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

70,000

70,000

01/04/08

مشاهده