ایران ضایعات

قیمت ضایعات رینگ آلومینیومی

قیمت خریداران ضایعات رینگ آلومینیومی

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

93,000

93,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

95,000

95,000

02/03/10

مشاهده

ريخته گري ابراهيمي

مرکزی - اراک

مرکزی

93,000

93,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/03/10

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

102,000

102,000

02/03/10

مشاهده

فلزات رنگین امیر شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

100,000

100,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

93,000

93,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

75,000

75,000

02/03/10

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

100,000

100,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

102,000

102,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

100,000

100,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

88,000

88,000

02/03/10

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

95,000

95,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

105,000

105,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

90,000

90,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

102,000

102,000

02/03/10

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

98,000

98,000

02/03/10

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

104,000

104,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

85,000

85,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

85,000

85,000

02/03/10

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

80,000

80,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

90,000

90,000

02/03/10

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

104,000

104,000

02/03/10

مشاهده