ایران ضایعات

قیمت ضایعات قوطی رانی

قیمت خریداران ضایعات قوطی رانی

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

52,000

52,000

02/03/11

مشاهده

ريخته گري ابراهيمي

مرکزی - اراک

مرکزی

53,000

53,000

02/03/10

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه بِزالکو

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

45,000

45,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/03/10

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

55,000

55,000

02/03/10

مشاهده

فلزات رنگین رضا صالحی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

64,000

64,000

02/03/10

مشاهده

فلزات رنگین امیر شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

66,000

66,000

02/03/10

مشاهده

مرکز ضایعات جمالی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

60,000

60,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

55,000

55,000

02/03/10

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

61,000

61,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/03/10

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

69,000

69,000

02/03/10

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

55,000

55,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

62,000

62,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

58,000

58,000

02/03/10

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

55,000

55,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

63,000

63,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

52,000

52,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

61,000

61,000

02/03/10

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

68,000

68,000

02/03/10

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

50,000

50,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/03/10

مشاهده