ایران ضایعات

قیمت ضایعات قوطی رانی

قیمت خریداران ضایعات قوطی رانی

بنگاه فلزات رنگی ایوبی

کردستان - سنندج

کردستان

50,000

50,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه مجید

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

56,000

56,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/07/03

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

50,000

50,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

50,000

50,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه بِزالکو

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

53,000

53,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/07/03

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

55,000

55,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

59,000

59,000

02/07/03

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

50,000

50,000

02/07/03

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

52,000

52,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

55,000

55,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

59,000

59,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

45,000

45,000

02/07/03

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

50,000

50,000

02/07/03

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

50,000

50,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

56,000

56,000

02/07/03

مشاهده

ریخته گری اعلاء

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

62,000

62,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

59,000

59,000

02/07/03

مشاهده

تولیدی بیاتی

تهران - ری

تهران

55,000

55,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

57,000

57,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه امیدی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

60,000

60,000

02/07/03

مشاهده