ایران ضایعات

قیمت ضایعات قوطی رانی

قیمت خریداران ضایعات قوطی رانی

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

46,000

46,000

01/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

39,000

39,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه حداد

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

38,000

38,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

38,000

38,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

36,000

36,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

43,000

43,000

01/09/18

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

41,000

41,000

01/09/18

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

46,000

46,000

01/09/18

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

43,000

43,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

35,800

35,800

01/09/18

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

36,000

36,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

40,000

40,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

38,000

38,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/09/17

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/09/17

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/09/17

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

01/09/17

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

34,000

34,000

01/09/17

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

38,000

38,000

01/09/17

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

40,000

40,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

تهران

43,000

43,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

تهران

44,000

44,000

01/09/17

مشاهده