ایران ضایعات

قیمت ضایعات رادیات برنجی

قیمت خریداران ضایعات رادیات برنجی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

فلزات رنگی دلاور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

119,000

119,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

116,000

116,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

119,000

119,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

117,000

117,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شعبانی

تهران - تهران

تهران

122,000

122,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

119,000

119,000

00/06/27

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

120,000

120,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات یارزاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

117,000

117,000

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

118,000

118,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات خوش عاطفه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

120,000

120,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

120,000

120,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه علی اقدامی

تهران - تهران

تهران

119,000

119,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

120,000

120,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه جواد نکوهش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

118,000

118,000

00/06/27

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

108,000

108,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه عسکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

120,000

120,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

122,000

122,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

122,000

122,000

00/06/27

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

115,000

115,000

00/06/27

مشاهده

فلزات رنگین عماد

تهران - تهران

تهران

123,000

123,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

114,000

114,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه معصومی

تهران - پردیس

تهران

115,000

115,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

120,000

120,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مرادی

تهران - تهران

تهران

121,000

121,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

00/06/27

مشاهده