ایران ضایعات

قیمت ضایعات رادیات برنجی

قیمت خریداران ضایعات رادیات برنجی

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

215,000

215,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

192,000

192,000

02/09/20

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

205,000

205,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

170,000

170,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

212,000

212,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

204,000

204,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

210,000

210,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مجتبی (اسدپور)

مازندران - بابل

مازندران

195,000

195,000

02/09/20

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

216,000

216,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

220,000

220,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

200,000

200,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

213,000

213,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

220,000

220,000

02/09/20

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

205,000

205,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

217,000

217,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

214,000

214,000

02/09/20

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

175,000

175,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

213,000

213,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

205,000

205,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

210,000

210,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

02/09/19

مشاهده