ایران ضایعات

قیمت ضایعات رادیات برنجی

قیمت خریداران ضایعات رادیات برنجی

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

200,000

200,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

225,000

225,000

02/03/10

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

222,000

222,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

225,000

225,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

02/03/10

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

215,000

215,000

02/03/10

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

233,000

233,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/03/10

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

200,000

200,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

180,000

180,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

210,000

210,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

210,000

210,000

02/03/10

مشاهده

آریان ذوب طاها

تهران - اسلامشهر

تهران

228,000

228,000

02/03/10

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

200,000

200,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

233,000

233,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

02/03/09

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

02/03/09

مشاهده

فلزات امین

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

218,000

218,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

210,000

210,000

02/03/09

مشاهده