ایران ضایعات

قیمت ضایعات رادیات آلومینیوم

قیمت خریداران ضایعات رادیات آلومینیوم

بورس ورق های آلومینیومی عطایی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

65,000

65,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

58,000

58,000

02/09/20

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

62,000

62,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

60,000

60,000

02/09/20

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

68,000

68,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

02/09/20

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

65,000

65,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه نو اندیشان صنعت

قم - قم

قم

66,000

66,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

63,000

63,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

60,000

60,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مجتبی (اسدپور)

مازندران - بابل

مازندران

55,000

55,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

50,000

50,000

02/09/20

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

68,000

68,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

68,000

68,000

02/09/20

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

69,500

69,500

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

69,000

69,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

67,000

67,000

02/09/20

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

62,000

62,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

02/09/20

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

68,000

68,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

02/09/20

مشاهده