ایران ضایعات

قیمت ضایعات رادیات آلومینیوم

قیمت خریداران ضایعات رادیات آلومینیوم

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

64,000

64,000

02/03/13

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

60,000

60,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

55,000

55,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

60,000

60,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

63,000

63,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

70,000

70,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه فلزات خوش عاطفه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

67,000

67,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

65,000

65,000

02/03/13

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

60,000

60,000

02/03/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

02/03/12

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

67,000

67,000

02/03/12

مشاهده

بورس ورق های آلومینیومی عطایی

تهران - تهران

تهران

74,000

74,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

65,000

65,000

02/03/12

مشاهده

فلزات رنگی آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

60,000

60,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

70,000

70,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

60,000

60,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

65,000

65,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

63,000

63,000

02/03/11

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه مهدی جواهری

خوزستان - اهواز

خوزستان

60,000

60,000

02/03/11

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

فارس

55,000

55,000

02/03/11

مشاهده

تولیدی آخوندپور

یزد - یزد

یزد

65,000

65,000

02/03/11

مشاهده