ایران ضایعات

قیمت ضایعات رادیات آلومینیوم

قیمت خریداران ضایعات رادیات آلومینیوم

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

55,000

55,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

63,000

63,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اٌروم آلیاژ

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

58,000

58,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

64,000

64,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

64,000

64,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

65,000

65,000

01/11/12

مشاهده

آریان ذوب طاها

تهران - اسلامشهر

تهران

72,000

72,000

01/11/12

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/11/12

مشاهده

فلزات متین

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

67,000

67,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

58,000

58,000

01/11/12

مشاهده

الومینیوم طلوع

کرمان - کرمان

کرمان

60,000

60,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

70,000

70,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

65,000

65,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

60,000

60,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

60,000

60,000

01/11/12

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

69,000

69,000

01/11/12

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه حضرتی

مازندران - سیمرغ

مازندران

62,000

62,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

61,000

61,000

01/11/12

مشاهده

بورس ورق های آلومینیومی عطایی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/11/12

مشاهده

فلزات رنگی گوزل آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

58,000

58,000

01/11/12

مشاهده