ایران ضایعات

قیمت ضایعات پروفیل شاخه

قیمت خریداران ضایعات پروفیل شاخه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

51,000

51,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

53,000

53,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

51,500

51,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه شعبانی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

00/06/27

مشاهده

آلومینیوم متال

مرکزی - اراک

مرکزی

61,500

61,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

52,300

52,300

00/06/27

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

59,000

59,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

52,000

52,000

00/06/27

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

57,000

57,000

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

54,000

54,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

58,500

58,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه علی اقدامی

تهران - تهران

تهران

57,000

57,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

58,000

58,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه نیکمنش

تهران - ملارد

تهران

56,000

56,000

00/06/27

مشاهده

تولیدی درسا

تهران - تهران

تهران

59,000

59,000

00/06/27

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

53,000

53,000

00/06/27

مشاهده

آلوم اراک

مرکزی - اراک

مرکزی

60,200

60,200

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

57,000

57,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه سامیار

تهران - تهران

تهران

59,000

59,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه معصومی

تهران - پردیس

تهران

51,000

51,000

00/06/27

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

56,000

56,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه بابایی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

54,000

54,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

52,000

52,000

00/06/27

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

47,000

47,000

00/06/27

مشاهده