ایران ضایعات

قیمت ضایعات پروفیل شاخه

قیمت خریداران ضایعات پروفیل شاخه

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

78,000

78,000

01/11/13

مشاهده

مرکز ضایعات جمالی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

70,000

70,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

85,000

85,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اٌروم آلیاژ

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

75,000

75,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

82,000

82,000

01/11/12

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

91,000

91,000

01/11/12

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

78,000

78,000

01/11/12

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم ضایعات

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

70,000

70,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

84,000

84,000

01/11/12

مشاهده

الومینیوم طلوع

کرمان - کرمان

کرمان

88,000

88,000

01/11/12

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

85,000

85,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

80,000

80,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

82,000

82,000

01/11/12

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

91,000

91,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

83,000

83,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

80,000

80,000

01/11/12

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

91,000

91,000

01/11/12

مشاهده

ایرانیان برتر

تهران - اسلامشهر

تهران

88,000

88,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

75,300

75,300

01/11/12

مشاهده

فلزات رنگی گوزل آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

82,000

82,000

01/11/12

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

84,000

84,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایران امین

تهران - رباط کریم

تهران

85,000

85,000

01/11/12

مشاهده