ایران ضایعات

قیمت ضایعات پروفیل شاخه

قیمت خریداران ضایعات پروفیل شاخه

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

86,000

86,000

02/03/13

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

90,000

90,000

02/03/13

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

80,000

80,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

80,000

80,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

88,000

88,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

74,000

74,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

85,000

85,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

72,000

72,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

91,000

91,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

90,000

90,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه فلزات خوش عاطفه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

90,000

90,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

86,000

86,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه احمدرضا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

82,000

82,000

02/03/13

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

88,000

88,000

02/03/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

88,000

88,000

02/03/12

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

90,000

90,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

85,000

85,000

02/03/12

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

89,000

89,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

88,000

88,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

87,000

87,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

81,300

81,300

02/03/11

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

88,000

88,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

80,000

80,000

02/03/11

مشاهده

ريخته گري ابراهيمي

مرکزی - اراک

مرکزی

83,000

83,000

02/03/10

مشاهده