ایران ضایعات

قیمت ضایعات پروفیل شاخه

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات پروفیل شاخه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

65,500

65,500

01/04/15

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

55,000

55,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه تجری

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/04/15

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

57,000

57,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

56,000

56,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

62,000

62,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

61,500

61,500

01/04/15

مشاهده

پیمانکاری آذر دمیر

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

72,000

72,000

01/04/15

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/04/14

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

01/04/14

مشاهده

مشهد ذوب

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

71,000

71,000

01/04/14

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

57,000

57,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه بابایی

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

59,000

59,000

01/04/14

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

50,000

50,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

54,000

54,000

01/04/14

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

60,000

60,000

01/04/14

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه شعبانی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

61,000

61,000

01/04/13

مشاهده