ایران ضایعات

قیمت ضایعات پوشال صحافی

قیمت خریداران ضایعات پوشال صحافی

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

02/09/10

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

14,350

14,350

02/09/09

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

02/09/08

مشاهده

انبار گلستان کاغذ

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/09/08

مشاهده

نو پردازان کاغذ دژستان

فارس - شیراز

فارس

7,500

7,500

02/09/07

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

02/09/06

مشاهده

امیر آراد

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/09/05

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

02/09/05

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/08/20

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

02/08/13

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/08/08

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

02/07/18

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

10,600

10,600

02/07/01

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

02/05/27

مشاهده

بنگاه روان سالار

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,000

7,000

02/04/13

مشاهده

بنگاه بهرامی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

02/03/10

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

12,000

12,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه بازیافت محمد

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/12/17

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

تهران

8,000

8,000

01/11/23

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

01/11/19

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/07/16

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

5,500

5,500

01/06/10

مشاهده

آریانا سید

قزوین - قزوین

قزوین

5,000

5,000

01/05/12

مشاهده