ایران ضایعات

قیمت پوشال لیوان کاغذی

قیمت خریداران پوشال لیوان کاغذی

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/09/08

مشاهده

انبار گلستان کاغذ

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

02/09/08

مشاهده

امیر آراد

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

02/09/05

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

02/08/20

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/08/13

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

02/08/08

مشاهده

مهر الیاف

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

02/07/22

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

02/07/18

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/05/27

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

02/05/12

مشاهده

بنگاه بهرامی

تهران - تهران

تهران

4,000

4,000

02/03/10

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

6,000

6,000

02/03/09

مشاهده

پرس کارتن امید

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

4,000

4,000

02/02/03

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/07/16

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

4,000

4,000

01/06/14

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

4,000

4,000

01/01/24

مشاهده

هانا سلولز

مازندران - آمل

مازندران

4,000

4,000

00/09/28

مشاهده

مرکز ضایعات کاغذ شرق

تهران - تهران

تهران

3,600

3,600

00/08/30

مشاهده

  • 18 مورد